جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
موقعیت شما: صفحه نخستدانلودستان سایتدانلود رایگان بازی و امولاتور دانلود بازی لاک پشت نینجا میکرو
طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس سال 1400 + کامفار + Word + Pdf - 5.0 out of 5 based on 3 votes
امتیاز کاربر:  / 3
ضعیفعالی 

Molasses dough
 جهت سفارش طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf جهت دریافت تسهیلات بانکی و دریافت جواز تاسیس این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

عمده مصرف خمیرمایه در تهیه انواع نـان ( سـنتی و حجیم ) و سپس در قنادي و شیرینی پزي ، مصارف خانگی ، تولید کیـک و کلوچـه ، مـی باشد و به نوعی می توان گفت که در هر کجا آرد مصرف شود خمیرمایه قابلیت کاربرد دارد . مصرف خمیرمایه بعنوان یک مخمر در برخی فرایندهاي شـیمیایی ماننـد تولیـد الکل ، آبجو ، برخی هورمون ها و غیره نیز وجـود دارد .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :


خمیــر مایــه از نــوعی مخمــر بنــام ساکارومیسس ســرویزیه ( Saccharomyces Cervisiae )  تشکیل شده است . مخمر یک موجود زنده تک سلولی از خانواده قـارچ هـا است ، بدین لحاظ مخمر در واقع نوعی قارچ است که قادر به فـراهم آوردن مـواد غـذایی براي خود نیست و ضمن رشد و تولید مثل ، از طریق عمل تخمیر به زندگی خود ادامـه می دهد . تخمیر را می توان پروسه اي دانست که در طی آن تغییـرات  شـیمیایی در یـک ماده آلی ( اورگانیک ) از طریق یک کاتالیست بیوشیمیایی موسوم به آنزیم بوجود می آید که این آنزیم به وسیله نوع خاصی از موجودات زنده میکروارگانیسم ساخته می شود .
مخمر ضمن رشد و تولید مثل ، دو گونه آنزیم به وجود می آورد :
1 - انورتاز که قند نشاسته را به قند میوه ( فروکتوز ) و قند انگور ( گلوکز ) تبدیل می کند .  
2 - آمیلاز آنزیمی است که قنـد را در مجـاورت اکسـیژن بـه آب و گـاز کربنیـک و در صورت نبودن اکسیژن ، آنرا به الکل و گاز کربنیک تبدیل می کند . پس نتیجـه عملکـرد خمیر مایه این دو آنزیم است که نشاسته ي نان را به قند و قند را به الکل ، گازکربنیکو انرژي مبدل می سازد و این جریان را عمل تخمیر می نامند . گاز کربنیک تولید شـده باعث افزایش حجم نان ( ورآمدن نان ) ، سبک و خوشمزه شدن آن می شود .
تصـفیه خمیـر مایه اولیه و استفاده از آب ولرم و سایر ابداعات در سیستم تولید باعث گردید کـه بـازده خمیرمایه را تا 100 درصد کل ماده اولیه افزایش دهد . گرانـی بـیش از حـد دانـه هـاي غلات در زمان جنگ جهانی اول باعث گرایش تولید کنندگان خمیرمایه بـه اسـتفاده از ملاس گردید و از آن پس بعنوان ماده اصلی اولیه تولید خمیر مایـه مـورد بهـره بـرداري قرار گرفت و غلات ، سیب زمینی و محلول هاي سولفوره نقـش مـو اد جـایگزین را به عهـده گرفتند که در مواقع خاص و ضروري مورد استفاده قرار می گرفتند .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :


خمیرمایه ها داراي انواع بسیار متعدد می باشند که براي مصارف مختلف تولیـد و عرضـه می شوند . ذیلاً به موارد اصلی آنها اشاره شده است :
خمیرمایه فشرده
خمیرمایه خرد شده
خمیر مایه منجمد
خمیرمایه خشک ضعیف شده
خمیرمایه مایع ( خمیرمایه دوغی شکل )
خمیرمایه فوري
خمیرمایه خشک فعال
مخمرهاي وحشی و آغازگرها

اصولاً مصرف این کالا بعنوان یـک کـالاي نهـائی مطـرح نبـوده و بعنـوان یـک کـالاي واسطه اي در تولید بسیاري از محصولات که از آرد بعنـوان مـاده اولیـه اصـلی در تولیـد خود استفاده می کنند ، کاربرد دارد . عمده مصرف خمیرمایه در تهیه انواع نـان ( سـنتی و حجیم ) و سپس در قنادي و شیرینی پزي ، مصارف خانگی ، تولید کیـک و کلوچـه ، مـی باشد و به نوعی می توان گفت که در هر کجا آرد مصرف شود خمیرمایه قابلیت کاربرد دارد . مصرف خمیرمایه بعنوان یک مخمر در برخی فرایندهاي شـیمیایی ماننـد تولیـد الکل ، آبجو ، برخی هورمون ها و غیره نیز وجـود دارد.

اصـولاً وظیفـه و نقـش خمیرمایـه در بهبود ساختار نان در چهار مرحله خلاصه می شود :
الف . افزایش حجم نان به وسیله آزاد شدن گاز دي اکسید کربن در طی فرایند تخمیر .
ب . بهبود ساختمان و ترکیب خمیر به وسیله اثر کشسانی که ناشی از انبساط خمیـردر اثرتولید گاز است .
ج . طعم و مزه نان توسط مخمر بهبود می یابد .
د . مواد مغذي توسط مخمرتولید شده و به خمیر افزوده می شود .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :


شماره استاندارد   عنوان استاندارد
2577 :  ویژگی ها و روش هاي آزمون


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :


کشورهای عمده تولیدکننده محصول
ترکیه - فرانسه - امارات متحده - عراق - انگلستان - آلمان - هند - برزیل
کشورهای عمده مصرف کننده محصول
آذربایجان - ترکمنستان - ساحل عاج - عربستان – قرقیزستان - قطر - لبنان - موزامبیک - اتیوپی - افغانستان - جمهوري متحده - عراق - گرجستان - الجزایر پاکستان - عمان - فدراسیون روسیه - امارات - تاجیکستان - قزاقستان - ترکیه – ارمنستان - سري لانکا - آرژانتین - آنگوئیلا  - ایالات متحده


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :


شرایط واردات محصول
ورود این محصول موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 می باشد .
شرایط صادرات محصول
براي صادرات این محصول شرایط خاصی وجود ندارد منوط براینکه مجوز از اداره استاندارد و بهداشت بدلیل مصارف بهداشتی و خوراکی آن اخذ گردد . صادرات خمیرمایه در سال هاي اخیر رشد داشته است . عواملی مانند بهبود کیفیت محصول و نیز بسته بندي آن می تواند زمینه رشد میزان خمیرمایه را فراهم سازد . در سال هاي آتی با تکمیل واحدهاي نیمه تمام تولید خمیرمایه و افزایش توان تولیدي کشور در این زمینه ، می توان صادرات این محصول را افزایش داد .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :


خمیرمایه در زمینه هاي مختلف داراي کاربرد است این کالا بعنوان یک کالاي واسطه اي در تولید بسیاري از محصولات که از آرد بعنوان ماده اولیه اصلی در تولید خود استفاده می کنند ، کاربرد دارد و از آنجا که نان غذاي اصلی مردم در جهان می باشد لذا عمده مصرف خمیرمایه در تهیه انواع نان ( سنتی و حجیم ) و سپس در قنادي و شیرینی پزي ، مصارف خانگی ، تولید کیک و کلوچه ، می باشد و به نوعی می توان گفت که در هر کجا آرد مصرف شود خمیرمایه قابلیت کاربرد دارد . مصرف خمیرمایه بعنوان یک مخمر در برخی فرایندهاي شیمیایی مانند تولید الکل ، آبجو ، برخی هورمون ها و غیره نیز وجود دارد از آنجا که جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است لذا تقاضا براي غذا افزایش یافته و متقابلاً نیاز به این محصول نیز افزایش می یابد .


فرایند اجرای این طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :

اولـین قـدم در جهـت تولیـد خمیرمایـه ، کشـت یـک رشـته از باکتري هـاي ساکارومایسـس سـرویزیه ( Saccharomyces Cervisiae )  در آزمایشـگاه می باشد که پس از آن باید به واحد تولید اصلی انتقال یابند . این فعل و انفعال بعنوان اولین مرحله پیش از تخمیر صورت می گیرد و ادامه می یابد تا به اندازه کافی رشد باکتري توسعه یابد تا بتوان تولید خمیر مایه را آغاز نمود . در این مرحله ، تولیـد انـدك بـوده و حـدود 20 درصد ازکل تولید است ، درجه حرارت باید بدقت کنترل شده و بجـز مـلاس و نمـک مـواد مغذي ویژه اي جهـت تسـریع در امـر تولیـد نیـز اضـافه گـردد . دانـه هـاي مخمـر بوسـیله سانتریفیوژ جدا گردیده و شستشو و جداسازي ادامه می یابد تا این که مخمـر نهائی تهیـه شود و این خمیر جهت مصارف بعدي به مخزن ذخیره هدایت گردیده و در درجـه حـرارت ملایم (4 درجه سانتیگراد ) نگهداري می شود . به منظور تولید خمیر مایه به صورت صـنعتی و در حد وسیع تجاري ، مراحل زیر در خط تولید متداول است :
نگهداري ملاس و مواد اولیه
مواد اولیه اصلی خط تولید را ملاس نیشکر یا چغندر قند تشکیل مـی دهـد کـه مـلاس در مخازن ورق سیاه با قطر 14 متر نگهداري می شود . سایر مواد شیمیایی در بشکه ، کیسـه و یا بسته بندي هاي مخصوص در انبار مواد اولیه نزدیک به خط تولید نگهداري می شود .
آماده سازي ، رقیق سازي و پاستوریزه کردن ملاس
در این بخش از فرایند تولید خمیر مایه ، ملاس رقیق شده و پس از پاستوریزه کردن آن در دماي حدود 110 درجه سانتیگراد و سپس سرد کـردن ، آمـاده ارسـال بـه بخـش تخمیـر می گردد و همزمان عملیات زلال سازي روي محصول صورت گرفته تـا لجـن و سـایر ذرات حل نشدنی از ملاس جدا شود .
آماده سازي مواد شیمیایی
در این بخش یک سري مواد شیمیایی و امولسیفایر و مواد معدنی تهیه مـی شـود و جهـت ارسال به مخازن بخش تخمیر و شستشو و ضد عفونی خط تولید آماده می گردد .
تخمیر آزمایشگاهی
محرك اولیه در آزمایشگاه میکروبیولوژیکی کشت و تکثیر شده و اصـلاح نسـل مـی گـردد . کشت مخمر خالص در محیط کاملاً استریل آزمایشگاهی صورت می گیرد و محموله آمـاده شده به خط تولید منتقل می شود .
 بخش تخمیر ملاس در خط تولید
تخمیر اولیه و ثانویه در مخازن بزرگ از فولاد ضد زنگ صورت می گیـرد و در ایـن مخـازن کنترل دقیق هوا ،pH  و حرارت الزامی بوده و شرایط کشت استریل می باشد . بعد از مرحله کشت خمیر مایه خالص ، محصول بصورت سیستماتیک به فرمانتورها تزریق مـی گـردد . در این فرمانتورها ( تخمیرسازها ) بستر کشـت و رشـد محـرك هـا آمـاده بـوده کـه در شـرایط پیچیده کنترل شده عملیات فرمانتاسیون صورت می گیرد . تجهیزات جلـوگیري از هرگونـه آلودگی نقش مهمی را در این مراحل ایفا می نمایند ، سایر مواد شیمیایی کمکـی و مغـذي نیز بصورت محلول به فرمانتورهـا وارد مـی شـوند . ترکیبـات آمونیـوم قسـمت اصـلی مـواد شیمیایی کمکی این قسمت را تشکیل می دهد . در این مرحله حرارت ایجاد شده از طریـق مبدل هاي حرارتی با کمک آب به خارج خط و برج هاي خنک کننده انتقال می یابـد . بسـتر مناسب رشد 30 الی 34 درجه سانتیگراد می باشد . اکسیژن مورد نیاز از طریق سیستم هاي هوادهی تأمین شده وpH  محلول با کمک افزودنی ها ( کربنات سدیم و اسـید سـولفوریک ) کنترل می گردد . بعد از عملیات تخمیر در یک فرمانتور مـواد بـه سـایر فرمانتورهـا انتقـال می یابد تا بدین ترتیب خط تولید به ظرفیت مورد نظر برسد . تعداد فرمانتورها بسـتگی بـه ظرفیت تولید دارد.
جدایشگرها
با استفاده از سپراتورهاي گریز از مرکز ، خمیر مایه از محیط کشت جدا شـده و طـی چنـد مرحله به قسمت شیر خمیرمایه منتقل می گردد .
نگهداري شیر خمیر مایه
محلول خمیر مایه با استفاده از آب سرد رقیق شده و با حرارت پائین در مخازن نگهدارنـده شیر خمیر مایه جمع آوري می گردد .
واحد آبگیري و رشته سازي
بمنظور افزایش غلظت ( جرم خشک ) محلول خمیرمایه از فیلترهاي افقی رد شده و میـزان جرم خشک آن به 28 الی 32 درصد افزایش پیدا می کنـد . محصـول بدسـت آمـده از ایـن قسمت را کیک خمیر مایه می نامند که به دستگاه رشته سازي هدایت می گـردد  . آب جـدا شده در این قسمت به سیستم فاضلاب هدایت می گردد . در دستگاه رشته سـاز محصـول بـا قطر خاص بصورت رشته درآمده و به داخل دستگاه خشک کن هدایت می گردد .
واحد خشک کن
در مرحله اول خط خشک کـن از دسـتگاه هـاي خشـک کـن پیوسـته اسـتفاده مـی شـود . گرانول هاي خمیر مایه در این دستگاه ها توسط هواي خشک و بدون رطوبت خشک شده و میزان جرم خشک تا حد 91% افزایش پیدا می کند و بصورت پیوسته به داخل ایستگاه دوم خشک کن رانده شده و در آنجا از طریق هواي خشک میـزان رطوبـت آن بـه کمتـر از 5% تقلیل پیدا می کند . میزان جرم خشک بـالاي 95% و فعـال بـودن خمیرمایـه از مهمتـرین ویژگی هاي سیستم خشک کن بکار گرفته شده می باشد .
  بسته بندي
خمیر مایه فوري خشک( Instant dry yeast )  فعال از قسمت خشک کن به بونکرهـاي قسمت بسته بندي هدایت شده و در دو خط جهت ارائه به بازار بسته بندي می گردد . انـواع بسته بندي ، در خلأ جهت بازارهاي خاص داخلی و صادرات و بسـته بنـدي کیلـوئی بصـورت فله ( در کیسه هاي( P.P  جهت مصارف نانوائی ها و کارخانجات نان در نظر گرفته مـی شـود . محصول بسته بندي شده در سردخانه مخصوص جهت ارسال بـه مراکـز مصـرف نگهـداري می گردد .  


 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :

مخازن ذخیره سازي ملاس بصورت زمینی از جنس آهن با روکش پلی اتیلن  
تانک هاي کشت اولیه از جنس آهن با روکش پلی اتیلن
تانک هاي کشت ثانویه  
تانک هاي تخمیر از جنس استیل
دیگ بخار 5 تنی
برج تقطیر آب تمام استیل
برج تقطیر ملاس اولیه تمام استیل
برج تقطیر روغن الکل تمام استیل
برج پالایش الکل تمام استیل
کندانسور جهت خالص سازي بصورت چند مرحله به ابعاد مختلف و تمام استیل
مبدل حرارتی تمام استیل
ریبویلر جهت خالص سازي الکل تمام استیل
دکانتور جهت خالص سازي تمام استیل
فیلتر عمودي
شاسی سازي جهت کل ماشین آلات از جنس آهن
لوله کشی استیل و آهن همراه با اتصلات ، پمپ هاي ضد جرقه و معمولی

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید خمیر مایه از ملاس

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 99 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس با کامفار ، کاملا به روز ، اختصاصی و جهت دریافت تسهیلات بانکی و دریافت جواز تاسیس ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی بانکی با کامفار

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool