طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق سال 1400 + کامفار

fire alarm system

جهت سفارش طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

سیستم اعلان حریق شامل مجموعه از قطعات است که در کنار یکدیگر عمل تشخیص و اعلام خطر را ساماندهی می کنند .

این سیستم جهت تشخیص زود هنگام حادثه و جلوگیری از فاجعه بسیار موثر بـوده و سرمایه و اطلاعات با ارزش و جان پرسنل را از گزند صدمات آتش سوزی دور خواهد داشت .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق


سیستم های اعلام حریق جهت تشخیص زود هنگام حادثه و جلوگیری از فاجعه بسیار موثر بـوده و این سیستم ، سرمایه و اطلاعات با ارزش و جان پرسنل را از گزند صدمات آتش سوزی دور خواهد داشت .

این سیستم ها مبتنی بر تشخیص دود ، حرارت ، نشت گاز ، شعله و توسط دتکتورهای متناسب با آن و اعلام خطر اتوماتیک توسط دستگاه مرکزی است .

سیستم اعلان حریق شامل مجموعه از قطعات است که در کنار یکدیگر عمل تشخیص و اعلام خطر را ساماندهی می کنند .

 قطعات سیستم اعلان حریق عبارتند از :

• سیستم کنترل مرکزی
• دتکورها تشخیص دهنده
• شاسی های اعلام
• آژیرها و فلاشرها

سیستم های اعلام حریق سه نوع هستند :

1- دستی
2- معمولی
3- پیشرفته

چرا که سیستم های اعلام حریق نسبت به افزایش دمای زیاد ، وجود دود و یا شعله در محیط تحت پوشش خود حساس باشند و با بصدا در آوردن صدای زنگ یا آژیر خطر و چراغ هـای چـشمک زن دیگران را از وقوع خطر مطلع نمایند .

سیستم اعلام حریق دستی

این سیستم می تواند یک زنگ ، آژیر و شستی اعلام حریق باشد که شخص به محض دیدن حریـق با فشار دادن شستی اعلام حریق دیگران را از وقوع خطر مطلع می نماید البته ایـن صـداها بایـد از قبل برای افراد شناخته شده باشد و صدا به گوش همه افراد حاضر در بنا برسد .

سیستم اعلام حریق معمولی

الف) نوع موضعی
ب) نوع غیر موضعی

سیستم اعلام حریق نوع موضعی

این سیستم به دستگاهی گفته می شود که نسبت به دود یا حرارت و یا هر دو حساس است و فاقـد هرگونه سیم کشی می باشد و آژیر آن به واسطه باطری داخل دستگاه هنگام حـساس شـدن دسـتگاه بصدا در می آید . این دستگاه مناسب برای اماکن یک یا دو طبقه و جاهای کوچک است که افراد در محل دائماً حضور دارند .

سیستم اعلام حریق معمولی نوع غیر موضعی

این سیستم مجهز به نیروی برق و باطری است و دارای قطعات بشرح زیر می باشـد . دتکتـور دودی ، حرارتی ، شستی اعلام حریق ، آژیر ، چراغ چشمک زن ، زنگ خطر و تابلوی مرکزی .

دتکتور دودی

الف ) نوع یونیزاسیون
ب ) نوع فتو الکتریک

دتکتوردودی نوع یونیزاسیون

سنسور این دتکتور از دو محفظه بیرونی و داخلی تشکیل شده و عنصر آمریکوم 241 بصورت فویـل در محفظه داخلی قرار گرفته در هنگام کار دتکتور یک میدان مابین دو محفظه برقرار می شود .

وقتی دود وارد میدان شود باعث تغییر میدان ولتاژ می گردد و این تغییر ولتاز توسط برد الکتریکـی دتکتور را به حالت آلارم یا آژیری می برد و چراغ نشانگر LED دتکتـور روشــن مـی شـود .

ایـن دتکتور حساس به دود های رقیق مانند دود سیگار است و برای اماکنی مانند اتاق برق ، کـامپیوتر و ... مناسب می باشد .

دتکتوردودی نوع یونیزاسیون دو نوع هستند : الف ) نوع خطی یا گازی ب ) نوع نقطه ای

دتکتور دودی فتوالکتریک خطی یا بیم دتکتور

این دتکتور دارای دو چشم الکترونیکی جدا از هم بنامهای گیرنده و فرستنده میباشـد و در جاهـای بزرگ می توان از آنها به عنوان دتکتور دودی استفاده کـرد.

محـل نـصب ایـن دتکتورهـا بایـد طـوری کالیبره شود که عدسی یا لنز هر دستگاه دقیقاً مقابل دستگاه دیگر باشـد و هـیچ مـانعی در میـدان دید آنها قرار نگیرد ، به نحوی که هر دو دستگاه کاملاً همدیگر را ببینند .

در چنین شرایط هر چیزی که وارد میدان دیـد دو دستگاه شود حکـم خطـر را پیـدا مـی کنـد و سیستم آژیر را بصدا در می آورد .

دتکتور یونیزاسیون دودی نقطه ای

دتکتور دودی یونیزاسیون نقطه ای اگر بصورت یک دستگاه در سقف و امثال هم نصب گردد و به واسطه سیم کشی اطلاعات را به دستگاه مرکزی برساند آنرا دتکتور نقطه ای گویند .

از ورود نور منابع بیرونی جلوگیری می کند و همچنین دارای یک دیود نـورانی میباشـد کـه شـعاع های نوری منتشر شده توسط چراغ دتکتور را ثبت نمی کند .

وقتی دود وارد قسمت مارپیـچ بـشود ، نور حاصل از چـراغ سـایه دار شده و این امر توسط دیود نوری ثبت می گـردد کـه دتکتور را در وضعیت آژیر قرار می دهد .

دتکتور دودی فتوالکتریک نقطه ای

این دتکتور عملیات بررسی دود ناشی از حریق را در داخل خود دتکتور انجام میدهد و نـسبت بـه دودهای غلیظ و دارای مولکول های درشت کربن حساس است و مناسب بـرای اماکن مـسکونی و اداری می باشد .

دتکتور حرارتی

الف) نوع خطی
ب) نوع نقطه ای

دتکتور حرارتی نوع خطی :

این دتکتور ممکن است بصورت نوارهای مسی یا کابل های مخصوص و حساس به حرارت باشد ، لذا در اماکنی که ضرورت دارد تا حریق خیلی فوری کشف و خنثی گردد نـصب مـی گـردد و در اثـر افزایش دمای محیط اطراف فوری وضعیت خطر را به دستگاه مرکزی اعلام می کند .

دتکتور حرارتی نوع نقطه ای :

نوع اول ثابت یا Fix  نوع دوم افزایشی یا Rate of rise

دتکتور حرارتی نقطه ای ثابت یا Fix : ایـن دتکتور نسبـت به دمای معینی حساس است و اگر دمای محیط رفته رفته افزایش یابد و بـه درجه حرارت مشخص برسد دتکتور اعلام وضعیت خطر را به دستگاه مرکزی اعـلام می کند . این دتکتور های برای دماهای مختلف با سنسورهای مختلف ساخته می شوند.

دتکتور حرارتی افزایشی : ایـن دتکتـور نسبـت بـه دمای معینی حساس است و اگـر دمــای محیـط افزایش ناگهانی داشته باشد . حتی درجه حرارت آن به درجه حرارت مشخص هم نرسد اعلام وضعیت خطر کرده و آژیر را دستگاه به صدا در می آورد .

دتکتور شعله ای یا Flame

الف) نوع ماوراء بنفش

ب ) نوع مادون قرمز

این دتکتورها نسبت به شعله آتش حساس هستند و با توجه به نوع کار در محیط و نورهای موجـود میتوان یکی از انواع دتکتورهای شعله ای را انتخاب و نصب نمود .

شستی اعلام حریق

این دستـگاه در معـابر عمومی مانند راهروها ، خروجی ها در ارتفاع حدود 120 تا 140سانتی متر از کف نصب می گردد . افراد باید هنگام مشاهده آتش با شکستن شیشه و یا فشار دادن دکمه آژیرها را به صدا در آورند .

آژیر های اعلام خطر یا حریق

این آژیرها باید بگونه ای انتخاب و نصب گردند تا صدا ، هنگام وقـوع حریق بـه دورترین نقطـه از ساختمان و حتی هنگامی که افراد در خواب هستند رسیده و موجب آگاهی افراد شود .

تابلوهای مرکزی

این دستگاه که مرکز اصلی سیستم اعلام حریق است دارای چـراغ هـای کـوچکی بنـام LED روی تابلو می باشد که مفهوم رنگ قرمز یا خطر و زرد یا خرابی و سبز یا سالم بودن دستگاه می باشد ، تابلوهای دستگاه معمولی از یک تا 16 زون و بیشتر طراحی می شود در هر زون از یک تـا حـداکثر 20 دتکتور با توجه به دستور کارخانه سازنده می توان دتکتور نصب نمـود .

ایـن تـابلو بـه محـض دریافت فرکانس های الکترونیکی از قطعات منصوبه در بنا که نشان دهنده وضعیت خطر باشد فوری آژیرها را بصدا در می آورد . ضمناً این دستگاه ها نوعاً قادرند سایر تجهیزات الکتریکی را فعال و یـا قطـع نماینـد ، ماننـد روشن کردن فن فشار مثبت ، بستن درب حریق ، قطع برق ، ارتباط با مراکز پلیس و ... .

در روی این تابلوها دکمه های مختلفی دیده میشود مانند دکمه تست دستگاه یـا دکمـه بـه صدا در آوردن آژیر ، دکمه قطع آژیر ، دکمه غیر فعال کردن هـر زون و سـویچ اصـلی دسـتگاه جریـان بـرق سیستم اعلام حریق 24 ولت است ( با کمی افزایش یا کاهش ولتاژ ) . تابلوهای پیشرفته یا آدرس ده قابلیت برنامه ریزی نرم افزاری دارند و حدود 120 قطعـه یـا دتکتور بر روی دو رشته سیم که به صورت رفت و برگشت و به عنوان لوپ معروف اسـت چیده می شود .

محل نصب دتکتور نوعاً بر روی سقف و یا داخـل کانـال هـای تأسیـساتی و در هـر فـضای بـسته و مستقل می باشد . محل نصب دستگاه مرکزی در اتاق نگهبانی و یـا نزدیک ورودی سـاختمان و در جای مناسب و قابل دید می باشد . سیستم های اعلام حریق معمولی و آدرس ده به صورت اتوماتیک و خودکار عمل می کنند و نیاز به سرویس ماهانه دارند .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق


امروزه از سیستم های اعلام حریق به طور گسترده در سـاختمان هـا و امـاکن مـسکونی و صـنعتی استفاده می شود تا خسارتهای ناشی از حریق را به حداقل برسانند و همچنین برای اطـلاع دادن بـه ساکنین ساختمان در مواقع بروز حریق از این سیستم ها استفاده می شود تـا حدالامکان از تلفات جانی جلوگیری شود . برای تشخیص حریق از اثرات سه گانه آن یعنی دود و حرارت و شعله استفاده می شود .

به طور کلی سیستم های اعلام حریق در دو نوع عادی و هوشمند ساخته شده اند . در سیستمهای عادی مکانی را که از نظر حریق می خواهیم حفاظت کنیم به مناطق مشخص تقسیم می کنیم تا در صورت بروز حریق بتوان محل حریق را سریعتر و راحت تر تشخیص داد . به هر کـدام از این مناطق یک زون ( Zone ) گفته می شود .

این عمل در سیـستم هـای هوشـمند نیـز انجـام می پذیرد ولی مزیتی که این سیستم ها نسبت به سیستم هـای عـادی دارنـد ایـن اسـت کـه ایـن سیستم ها دارای اجزای قابل آدرس دهی هستند و علاوه براینکه می توان زونی را که در آن حریق اتفاق افتاده است تشخیص داد بلکه می توان دقیقاً عنصری را که حریق را تشخیص داده معین کرد و محل دقیق حریق را مشخص نمود و خبردهنده هایی را که مربوط به آن محـل مـی باشـد فعـال نمود .

این دستگاه تمام پالسهای مربوط به دتکتورها و نودها و سنسورهای حرارتـی ، دود و گـاز را دریافـت نموده بستگی به قابلیت داشتن زونهای چندتایی مشخص مـی کنـد درکجا و چـه طبقه ای آتـش گرفته و می تواند مجهز به سیستم هشدار دهنده آژیر ، تماس تلفنی و اتفاء حریق باشد .

زمانیکه آتش در نزدیکی یکی از نودها و سنسورها روشن می شـود نـود مـورد نظـر اطلاعـات را بـه کنترولر مخابره کرده کنترولر ضمن اعلام محل دقیق آتـش بـر روی LCD پنـل دسـتگاه اعمـالی چون فرمان به آژیر جهت به صدا در آمدن ، شماره گیـری بـا شـماره هـای از پـیش تعیـین شـده و دستور به دستگاه های اتفاء حریق چنانچه در محل تعبیه شده باشند را انجام می دهد.

این کنترولرها بسته به داشتن تعداد زونها طبقه بندی می شوند و هر کنترلری زون بیشتری داشـته باشد می تواند محل آتش را دقیق تر محاسبه کند مجموعه ای از نودها می تواند به یک زون مرتبط گردد مثلاً اگر یک ساختمان 8 طبقه را بخواهیم به یک دسـتگاه 8 زون مـرتبط کنـیم هـر تعـداد نودی که در هر طبقه نصب می شود را می توان به یک زون وصـل نمـود و نامگـذاری کـرد .

مـثلاً نودهای طبقه اول را در سیستم کنترولر به نام First Floor نامگذاری می کنیم و همین طور مابقی طبقات را نامگذاری کرده زمانیکه آتش در طبقه دوم رخ دهد روی دستگاه عنوان Second Floor ظاهر می شود .

البته سیستمهای مدرن اعلام حریق دارای این خصوصیت می باشـند و سیـستمهای معمـولی تنهـا اعلام می نماید که در ساختمان آتش سوزی رخ داده است . سیم کشی کلیه ی دتکتور ها ، شستی ها ، لامپ های اعلام خبر ، وسایل صوتی خبـر دهنـده ، منـابع تغذیه و غیره ... به مرکز کنترل نصب می شود .

در این نوع از سیستم اعلام حریق ، قسمتهایی از ساختمان جهت نصب دتکتور ها و شـستی ها در نظر گرفته می شود و سیستم اصلی در یک محل مشخص و کاملاً در دسترس نـصب مـی شـود بـه طوری که در صورت وقوع آتش سوزی در محل یکی از دتکتورها سیستم اعـلام حریـق بـه صـدا در آمده و محل آن را با استفاده با یک لامپ روشن بر روی دستگاه مرکزی اعلام می کند و همچنـین یک چراغ چشمک زن بر روی سر درب محل وقوع آتش افراد را از محل آتش مطلع می سازد .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق


  • 3707 : سیستم ها اعلام حریق - بخش چهارم : مرکز اعلام حریق
  • 3708 : اجزاء سیستمهای اعلام حریق خودکار ( اتوماتیک ) بخش نهم : آزمون حساسیت در برابر آتش
  • 3709 : اجزاء سیستمهای اعلام حریق خودکار ( اتوماتیک ) بخش هفتم : آشکارسازهای دودی نوع نقطه ای
  • 3710 : اجزاء سیستمهای اعلام حریق خودکار ( اتوماتیک ) بخش هشتم : آشکارسازهای دمای زیاد
  • 6174 : اعلام حریق و سیستمهای آلارم برای ساختمانها قسمت دوم : مشخصات شستی اعلام حریق
  • 3706: اجزاء سیستمهای اعلام حریق خودکار ( اتوماتیک ) بخش اول : پیشگفتار

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق :

کشورهای عمده تولیدکننده چین ، آلمان و ژاپن و کشورهای عمده مصرف کننده اغلب کشورهای پیشرفته اروپائی نظیر آلمان ، ایتالیا ، سوئیس ، سوئد ، انگلـستان و ... و کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر چین ، هنگ کنگ ، کره جنوبی و ... و کشورهای عربی نظیر امارات ، قطر ، کویت و ... .

شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق

شرایط واردات محصول

در زمینه واردات این محصول شرایط خاصی وجود نداشته و واردکنندگان بـا پرداخـت 30% حقـوق ورودی مربوط به کالا می توانند نسبت به واردات آن اقدام نمایند .

شرایط صادرات محصول

این کالا محدودیت صادراتی نداشته و صادرکنندگان عمده می توانند از مشوقهای صادراتی استفاده نمایند .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق

سیستم های اعلام حریق جهت تشخیص زود هنگام حادثه و جلوگیری از فاجعه بسیار موثر بوده و سرمایه گذاری برای این مورد بی شک تأمین آسایش فرداست . اغلب آتش سوزیهای بزرگ از یک حریق کوچک شروع می شود و به تدریج گسترش می یابد ، زندگی انسان و محیط او را خطرات بسیاری تهدید می کند .

این خطرات گاه بطور مستقیم از ناحیه خود انسان بروز می کند وگاه به صورت غیر مستقیم در اثرساخته ها و مصنوعات فکر و دست بشر تجلی می کند ، گاه در اثر فعل و انفعالات طبیعی بر زندگی او تأثیر مخرب می گذارد ، تکنولوژی گر چه تسلط بر طبیعت را برای انسان میسر می سازد اما چون با آزمندی و زیاده خواهی وی همـراه گشته او و زیستگاهش را در معرض خطر قرار داده است ، آتش سوزی یکی از خطرناکترین پدیده هایی است که خسارت جانی و مالی فراوانی ببار می آورد .

قریب به 75% الی 80% آتش سوزی ها قابل پیشگیری و پیش بینی اند و چنانچه اقدامات لازم صورت پذیرد 4/3 از خسارات سالیانه ناشی از حریق کاسته خواهد شد .

در دنیای شتابناک صنعتی امروز روشهای محافظت از دستاورد ها و محصولات و جان انسانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

لذا وجود سیستم هایی که فاجعه را در ابتدای وقوع شناسایی کرده و عکس العمل مناسب و سریع از خود نشان دهد ضروری بنظر می رسد .

پس استفاده از سیستمی که در همان لحظات اولیه وقوع حریق را شناسایی نماید در اطفاء آن موثر خواهد بود ، سیستمهای اعلام و اطفاء حریق وسیله ای مناسب جهت رسیدن به این هدف می باشند.

حتی در زمانی که یک مکان مورد بهره برداری قرار می گیرد باز هم در محلهایی که دور یا محفوظ بوده و یا در مکان هایی که بندرت مورد باز بینی قرار می گیرند و نیز در محل هایی که آتش می تواند پیش از کشف شدن آغاز گشته ، گسترش یافته و خسارت وارد کند.

سیستم های کاشف و اطفاء حریق اتوماتیک نسبت به سیستم های دستی بسیار مزیت دارند نیز در زمان هایی که مکان در اشغال نیست مزایای تشخیص زود هنگام آشکار و واضح است .

اسـتفاده از سیستمی که در همان لحظات اولیه حریق را شناسایی نماید در اطفاء آن بسیار موثر خواهد بود ، سیستمهای اعلام و اطفاء حریق وسیله ای مناسب جهت رسیدن به این هدف می باشند .

سیستم های خودکار اعـلام حریـق . در مراحل اولیه وقوع حریق ( آتش ناخواسته غیر دوستانه ) تغییرات فیزیکی مختلفی در محیط اطراف حریق رخ می دهد که از این تغییرات می توان در ردیابی حریق و جلوگیری از گسترش آن استفاده شود .

تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید سیستم اعلان حریق

• ﺧﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎژ

• ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺴﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ

:: دانلود طرح توجبهی تیپ احداث کارخانه تولید سیستم اعلان حریق

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید انواع چشم الکترونیک یا کلید نوری

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید انواع سنسور | سنسور اکسیژن و اولتراسونیک

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.