جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

fatir bread

جهت سفارش طرح توجیهی تولید فطیر صنعتی سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی فطیر صنعتی را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی فطیر صنعتی :فتیر ماده اي غذایی است که در مناطق مختلف کشور به طور سنتی تهیه می شود و داراي انواع مختلفی از جملـه کسمه و شیرمال می باشد و به علت دارا بودن ارزش غذایی بـالا بـه عنوان پیش غذا و یا میان وعده اي مناسب قابل استفاده است  و داراي انواع مختلفی از جملـه کسمه و شیرمال می باشد .
معمولاً فتیر از آرد ، شکر ، تخم مرغ ، روغن ، شیر و سایر مواد دیگري که بسـته بـه روش تولیـد هـر منطقـه بـه آن افزوده می شود ، تشکیل شده است و مانند نان آن را در تنور پخت می کنند . فتیر با دارا بودن ارزش غذایی بـالا بـه عنوان پیش غذا و یا میان وعده اي مناسب قابل استفاده است .

مواد تشکیل دهنده فتیر داراي مواد زیر می باشند :
آرد : شامل پلی ساکاریدها ، پروتئین ، مواد معدنی و ویتامینها
تخم مرغ : شامل پروتیئن ، اسیدهاي چرب غیر اشباع ، آهن ، فسفر ، ویتامینها
شیر : شامل پروتئین ، اسیدهاي چرب ، املاح و ویتامینها
روغن : اسیدهاي چرب
شکر : ساکارید ( انرژي زا )
ادویه جات و سایر افزودنیها : داراي آنتی اکسیدان ، املاح

شایان ذکر است که به علت برنامه غذایی ناصحیح بخصوص در بـین دانـش آمـوزان شـاهد رشـد چـاقی و بـالتبع بیماریهاي مربوط به چاقی در بین آنان می باشیم ، که با جایگزین کردن مواد غذایی مناسب بـه خصـوص فتیـر بـا موادي نظیر پفک ، چیپس و ... مـی تـوان بـر سـلامت نسـل آینـده تـاثیر گذاشـت ، بطوریکـه طبـق اعـلام وزارت کشاورزي آمریکا با استفاده از رژیم غذایی مناسب ابتلا و مرگ میر ناشی از بیماریهـاي قلبـی تـا 25% ، بیماریهـاي عضوي و تنفسی تا 20% ، سرطان تا 20% و بیماریهاي قند را تا 50% کاهش داد .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی فطیر صنعتی :


نان و محصولات آردي مهمترین منبع غذایی در تغذیه مردم ایران و تأمین کننده قسمت عمده ویتامینهـاي گـروه B ، مواد معدنی ، پروتئین و انرژي مردم هستند . بیشتر مـواد غـذایی میـان وعـده مصـرفی در ایـران بـا توجـه بـه ماشینی شدن زندگی ، عمدتاً شامل مواد پرانرژي و چرب و پر نمـک ( ماننـد غـذاهاي آمـاده و چیـپس و ... ) شـده است . لیکن با توجه به ذائقه و عادات غذایی مردم با برنامه ریزي مـدون و اصـولی بـراي  تغییـر سـاختاري در ایـن مورد می توان با جایگزینی این مواد با خوراکیهاي مقوي مانند فتیر ، در رشد سلامتی جامعـه گـام برداشـت . قابـل ذکر است که در چند سال اخیر مصرف مواد غذایی تهیه شده از آرد ( و بخصوص نان ) بـه دلایل متعـدد از جملـه بالا رفتن هزینه سایر مواد غذایی افزایش قابل ملاحظه اي یافته است . بدیهی است جهـت رفـع نیازهـاي  اساسی تغذیه اي مردم به ویژه اقشار کم درآمد باید از روشهاي بهینه تولید و عرضه استفاده گردد . یکی از ایـن راه هـا تهیـه فتیر می باشد که علاوه بر غنی بودن با پروتئین ، املاح و ویتامین ها داراي قیمت مناسب نیـز هسـت . لـذا بایـد از یک سو با ارائه تعریف علمی و شناساندن مواد غذایی با ارزش به مردم و آشنا ساختن افراد جامعه بـا ایـرادات وارد بر فرآورده هاي مضر ، زمینه را براي استفاده بیشتر از محصولات سالم در جامعه فراهم شود و از سوي دیگر تولیـد فتیر به شکل صنعتی و مدرن تغییر کند .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی فطیر صنعتی :


استاندارد ملی براي تولید هر ماده توسط موسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران تعیـین مـی شـود  شـماره استاندارد ملی مستقل جهت فتیر تدوین نشده است ، لیکن استاندارد مربوط به کلوچـه ( ویژگـی هـا و روش هـا ي آزمون ) با شماره 2554 و استاندارد میکروبیولوژي فرآورده هاي قنادي و شـیرینی  ( ویژگـی هـا و روش آزمـون ) بـا  کد 2395  قابل استفاده می باشد .   

استاندارد بین المللی هر ماده بیانگر تست هاي آزمایشگاهی مورد نیاز جهت تعیـین خـواص شـیمیایی و فیزیکـی ماده می باشد که براي مواد غذایی از استانداردهاي بین المللـی بسـیاري وجـود دارد ، لیسـت اسـتانداردهاي زیـر مربوط به فتیر و هم خانواده هاي آن است :  
-    GB/T     4789.24-2003 : Microbiological examination of     food hygiene
Examination of candy, cake and preserved fruits.
-    DD CEN/TS 15731:2008: Cereals and cereal products. Common wheat (Triticum aestivum L.). Determination of alveograph properties of dough at adapted hydration from commercial or test flours and test milling methodology
-    BS EN ISO 27971:2008:  Cereals and cereal products. Common wheat (Triticum aestivum L.). Determination of alveograph properties of dough at constant hydration from commercial or test flours and test milling methodology


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی فطیر صنعتی :


کشورهای عمده تولید کننده محصول
مکزیک - آلمان - لهستان - فرانسه - چین - اتریش - ایالات متحده - مالزي - بلژیک - ایرلند – ترکیه - کانادا - دانمارك - سوئد - هلند – ایتالیا – بریتانیا
کشورهای عمده مصرف کننده محصول
بریتانیـا ، آلمـان ، فرانسـه ، کانـادا و بلژیـک ، ایـالات متحـده ، هلنـد ، ایتالیـا ، ژاپـن و بالاترین میزان مصرف را دارا می باشند .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی فطیر صنعتی :


شرایط واردات محصول
طبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران کالاهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند :  
کالاي مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد .  
کالاي مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است .  
کالاي ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسـلام ( بـه اعتبـار خریـد و فـروش یـا مصرف ) و یا بموجب قانون ممنوع گردد .   

فتیر با تعرفه گمرکی 19059090 جزء گروه 2 می باشد ، ورود این گروه محصـولات موکـول بـه رعایـت مـاده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و ... مصوب سال 1346 می باشد . با رعایت ماده فـوق ، واردات ایـن کـالا بـلا مـانع است و نیز حقوق پایه این ماده که طبق ماده (2) قانون اصـلاح  مـوادي از قـانون  برنامـه سـوم  توسـعه  اقتصـادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ، شامل حقوق گمرکی ، مالیات ، حق ثبت سفارش کالا ، انواع عـوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهاي وارداتی می باشد ، معادل 45% ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود . به مجموع ایـن دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود ، حقـوق  ورودي اطـلاق مـی شود . حقوق ورودي براي تعرفه 19059090 ، 45% می باشد .

شرایط صادرات محصول :  
طبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران سال 1387، این کالا با شماره تعرفه 19059090 جزء کالاهـاي مجـاز (گروه1) می باشد و بدون هیچگونه شرایط خاص امکان صادرات را دارا می باشد و درصورتی که کالاي تولیـدي از استانداردهاي لازم برخوردار بوده و قابل رقابت با قیمت جهانی این محصول باشد صادرات آن میسر خواهد بود .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی فطیر صنعتی :


اگر چه فتیر به عنوان میان وعده و غذاي کمکی استفاده می شود ، لیکن با توجه به امکان تأمین قسمتی از انـرژي ، پروتئین و املاح معدنی مورد نیاز بدن انسان ، در صورت غنی شدن با املاح ضروري نظیر روي می توانـد نیازهـاي بیشتري را پوشش دهد . اهمیت این مسئله در کشورهاي فقیر و در حـال توسـعه نمایـان تـر اسـت . همچنـین بـا استفاده صحیح تر از گندم و آرد و در نتیجه کاهش ضایعات موجب بالا رفتن بهره وري خواهد شد .  

 


فرآیند اجرای این طرح توجیهی فطیر صنعتی :


فتیر از طریق فرایند زیر قابل تولید می باشد :  
آماده سازي آرد
مواد اولیه و افزودنیها
اختلاط و خمیر گیري
تخمیر اولیه و پوك کردن خمیر ( هوا دهی )
چانه گیري ، شکل دهی ، گرد کردن و فرم دهی چانه ها
پخت
سرد کردن
بسته بندي
انبار  


که این فرایندها به صورت مختصر در زیر توضیح داده شده است :
فرآیند آماده سازي آرد : بایستی توجه داشت که آرد مورد استفاده در تهیه فتیر بایستی داراي مقادیر مناسب گلوتن بوده و گلوتن آن طـی عمل مخلوط کردن در حد کمی به تکامل رسیده باشد بطوریکه طی زمان عمل آوري بـا ایجـاد بافـت مناسـب بـا قابلیت گاز نگهداري کافی ، باعث ایجاد بافت نرم و متخلخل در فتیر گردد . آرد گندم را بر مبنـاي خاکسـتر طبقـه بندي می شود و نوع مصرف و مناسب بودن آن جهت هر یک از محصولات را تعیین نمود . نکتـه حـائز اهمیـت آن است که آرد با روشهاي مناسب نگهداري نمود .

بطور کلی آماده سازي آرد شامل مراحل زیر می شود :  
1 - الک کردن :

با الک کردن ضمن جدا کردن ناخالصیها ، بازدهی خمیر افزایش یافته و ذرات به هم چسـبیده آرد از هم جدا می شوند و ضمن بهبود عملکرد مخمرها ، ضمن کاهش رطوبت آرد ، احتمال کپـک زدگـی آن نیز کاهش می یابد . براي این کار از دستگاه الک لرزان استفاده می شود که شـامل چنـد الـک روی هـم قرار گرفته می باشد .  

2 - اختلاط آرد :

به علت عدم یکنواختی کیفیت و محدودیت آردهاي تولیدي باید به منظور بهبـود کیفیـت آرد مورد نیاز ، آردهاي موجود با هم مخلوط شوند براي مثال آردهاي داراي گلوتن ضـعیف بـا آردهـاي داراي گلوتن قوي مخلوط می شوند . به این منظور کارخانجات در هر مرحلـه آردهـاي ورودي را بطـور جداگانه در سیلوها نگهداري می کنند و در صورت لزوم آنها را بـا یکـدیگر مخلـوط می کننـد . درصـورت وجـود نارسائی و ضعف آرد ، مواد بهبود دهنده به آنهـا اضـافه می نمایند . نسـبت اخـتلاط آردهـاي مختلـف در واحدهاي مختلف ، اغلب براساس تجارب عملی صورت می پذیرد .

3 - رساندن درجه حرارت آرد به حد مطلوب :

میکروارگانیزمها تحت تأثیر حرارت آرد و آب مصـرفی قـرار می گیرند . حرارت مطلوب باعث تشدید فعالیت آنها می شود . از طریق تنظیم درجه حـرارت آب مصـرفی  مـی توان حرارت خمیر حاصل را تنظیم و میکروارگانیزمها را تحت تأثیر قرارداد . حـرارت آب مصـرفی نبایـد از 40 درجه سانتیگراد تجاوز نماید .


مواد اولیه و افزودنیها

بسته به میزان گلوتن موجود در آرد ، جهت بهبود خواص خمیر تهیه شـده از مـواد مختلفـی جهـت تهیـه خمیـر مناسب استفاده می شود ، استفاده از چربی و روغن باعث پوشاندن ذرات آرد شده ، که این عمل باعـث بـه حـداقل رساندن دسترسی به رطوبت و در نتیجه کاهش هیدراسیون پروتئین هاي آرد می شود کـه مرحلـه اساسـی بـراي توسعه گلوتن می باشد . میزان بالاي شکر در خمیرهاي شیرین شده ، در دسترس بـودن آب بـراي هیدراسـیون را کاهش داده و آن نیز باعث کاهش توسعه گلوتن طی عمل مخلوط کردن می شود . به منظور باز کردن ساختار و نرم تر کردن خمیر می توان از بکینگ پودر در خمیر استفاده نمود . از بکینـگ پـودر زمانی استفاده می شود که مقدار کمتري چربی به خمیر افزوده شده باشد . چرا که در این هنگام تمایل به توسـعه گلوتن افزایش پیدا کرده است .   

اختلاط و خمیر گیري :

یک خمیر خوب باید سبک و پوك بوده و در عین حال، بتواند وزن مواد احتمـالی که قرار است داخلش قرار گیرند را تحمل کند . اضافه نمودن ماده اي جهـت عمـل آوردن خمیـر، باعـث تـردي و پوکی محصول نهایی می شود . آماده کردن خمیر به دو صورت دستی و ماشین امکان پذیر است کـه روش ماشینی بـه دو روش  پیوسـته  و غیـر پیوسته انجام می شود . در روش غیر پیوسته ، ابتدا خمیر با وزن کم و مشخص تهیه و پس از طی مراحـل مختلـف پخت می شود . حال آنکه در روش پیوسته کلیه مواد اولیه و افزودنی ، آب ، نمک ، مخمر ، شکر، روغن و شیر یکجـا و بصورت اتوماتیک و در یک مرحله اضافه و خمیر بدون توقف و زنجیروار تهیه می شود کـه پـس از طی مراحـل مختلف بصورت پیوسته پخت می گردد . خمیر پس از آماده سازي با استفاده از مخلوط کنها زده مـی شـود . تـا خمیـر  آمـاده و گسـترش یابـد . طـرز کـار دستگاه مخلوط کن به ساختمان آن بستگی دارد . براي مخلوط کردن مواد اولیه بهتر اسـت بـا دورکنـد و  جهـت زدن خمیر و عمل آوري آن از دور سریعتر استفاده نمود . در اثر مخلوط کردن شدید و سریع مواد اولیه جامـد بـا آب ، ذرات و اجـزاء آرد طـی فرآینـدي  بصـورت  همگـن  و یکنواخت متورم شده و حل می شوند . فرآیندي که در موقع مخلوط کردن خمیـر  پـیش  مـی آیـد ، یعنی تـورم و حلالیت مواد ، طی زدن خمیر نیز ادامه یافته ، باعث تشکیل خمیر می شود . به همین دلیـل زدن خمیـر نیـز بـه منزله مرحله گسترش خمیر شناخته میشود .

تخمیر اولیه و پوك کردن خمیر ( هوا دهی ) :

پوك و متخلخل کردن خمیر یکی از مهمترین مراحل تهیه محصولات خبازي به شمار می رود چون خمیـري کـه پوك و متخلخل شود قابلیت هضم و نگهداري بالایی خواهد داشت . خمیر را به طرق زیر میتوان پوك نمود :  
1 - پوك کردن بیولوژیکی ( از طریق خمیرترش یا مخمر )
2 - پوك کردن فیزیکی ( مکانیکی )
3 - پوك کردن شیمیائی

پـوك کردن فیزیکی نیز یکی از روشهاي قابل استفاده است . دي اکسید کربن می تواند از طریق دیگـري  نیـز در خمیـر تولید گردد . همچنین گازهاي بی ضرر دیگري می توانند خمیر را بالا آورده و پوك نمایند . دي اکسـید کـربن در مقایسه با هوا که بعنوان گازپوك کننده می تواند بکار رود ارجحیت دارد . پوك کـردن از طریـق هـوا و بخـار آب و پوك کردن از طریق دي اکسید کربن از روشهاي مهم فیزیکی به حساب می آیند . پوك کردن شیمیائی نیز یکی از روشهاي قابل استفاده است که عبـارت اسـت از فرآینـدهایی کـه  در آن گازهـاي پوك کننده حاصل از مواد شیمیائی در اثر گرما ، رطوبت و یا اسید آزاد می شوند . در مواد پـوك کننـده شـیمیائی معمولاً نمکهائی استفاده می شود که بتوانند دي اکسید کربن و یا گاز آمونیاك را کـه  بعنـوان  گـاز پـوك کننـده شناخته شده است را بوجود آورند . پس از طی این مراحل و قبل از پخت ، خمیر باید کاملاً تخمیر شود . تخمیر خمیر شـامل  اسـتراحت خمیـر اسـت .

هدف از استراحت خمیر موارد زیر می باشد :
1 - نگهداري گاز درخمیر
2 - گسترش و تشکیل گاز توسط مخمر یا خمیر ترش
3 - اصلاح الاستیسیته ، فرم پذیري ، خشک شدن و رشته رشته شدن خمیر
4 - تجزیه آنزیماتیکی اجزا تشکیل دهنده
5 -تشکیل اسید لاکتیک و مواد آروماتیک

پس از طی مراحل استراحت اصطلاحاً خمیر رسیده می شود . درجه رسیدن خمیر به کیفیت و نوع مواد اولیه ، فرم و شکل خمیر ، حرارت و روش تولید ، ویژگی خمیـر و شـل و سفت بودن آن ، استراحت خمیر ، تخمیـر میـانی و انتهـائی و مقـدار رطوبـت نسـبی و وزن چانـه و سـرانجام روش قراردادن چانه در فر بستگی دارد .   

چانه گیري ، شکل دهی ، گرد کردن و فرم دهی چانه ها :

پس از اینکه خمیر استراحت اولیه را طی نمود باید جهت آماده سازي و تبدیل آن به محصول مورد نظـر عملیـاتی روي آن انجام گیرد . این عملیات شامل 5 مرحله است :  


1 - توزین و تقسیم خمیر ( چانه گیري ) :

به منظور توزین و تقسیم خمیر ( چانه گیري ) ، زمانی که خمیر آماده شد براي بریدن و توزین به دسـتگاه چانه گیر منتقل می شود . در واحدهاي صنعتی از طریق ماشین آلات نیمه اتوماتیـک یـا تمـام اتوماتیـک چانه گیري بر مبناي روشهاي زیر انجام می گیرد :  
- حجمی
- پیستونی
- محفظه اي ( بدون پیستون )
- نواري  

 2 - گرد کردن :

پس از چانه گیري خمیر باید گرد شود . با گرد کردن نتایج زیر بدست می آید :  
- صاف شدن چانه
- یکنواخت شدن سطح بریده شده خمیر و مسدود شدن منافـذ سـطحی آن بـه منظـور محبـوس کردن گازها و حبابهاي هوا و جلوگیري از خروج آنها
- یکنواخت شدن و بهم پیوستن بافت خمیر و برطرف نمودن اختلاف کشش در کلیـه نقـاط چانـه  به منظور بهبود کیفیت  
- فراهم شدن شرایط مطلوب چانه جهت سهولت عملیات بعدي یا فرم دادن
- برطرف شدن حالت چسبندگی چانه

گردکننده هاي مختلفی وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از :  
- گرد کننده مخروطی
- گرد کننده نواري
- گرد کننده استوانه اي


3- فرم و شکل دادن :

پس از این مرحله باید چانه ها شکل و فرم مورد نظر را به خود بگیرند . بطـورکلی فـرم وشـکل دادن روي  ویژگیهاي نان از جنبه هایی مانند شکل ظاهري ، درجه پوکی و خلل فرج ، حجم و طعم و مزه تـأثیر  مـی گذارد . پس از تخمیر نهایی و پس از آنکه خمیر از نظر میـزان تخلخـل بـه میـزان مناسـب رسـید ، آمـاده پخت می شود .  

4- پخت :

امروزه دیگر از حرارت مستقیم براي پخت استفاده نمی شود . اساس فرهاي مدرن امروزي بر مبنـاي اشـتعال مـواد سوختی مانند گاز یا گازوئیل است که حرارت آن بوسیله کانـال مخصـوص بـه درون فضـاي داخلی فـر هـدایت می شود . همچنین ممکن است از انرژي الکتریسیته براي تأمین حرارت مورد نیاز استفاده شود . جهت تولید سـریع محصولات خبازي در حجم صنعتی از فرهاي مختلفی استفاده می شود .

5- سرد کردن و بسته بندي و انبار :

محصول در این مرحله باید پس از سرد کردن بسته بندي شود . حتی الامکان باید سعی گردد ، محصولات  صنایع پخت با مواد و هزینه کمتر طوري بسته بندي شوند که کیفیت کالا از نظـر مصـرف  کننـده  تقلیـل نیابـد . در این قسمت باید به قوانین و مقرارات بهداشتی توجه شود . حرارت و رطوبت نسبی هوا باید حتی الامکان در حـد پـائین باشد . مهمترین موادي که در بسته بندي محصولات مورد استفاده قرار مـی گیـرد ، کاغـذ ، مقـواي نـازك ، مقـواي ضخیم ، الیاف پارچه اي ( پلیمري ) ، انواع فویلهاي آلومینیوم و مواد پلاستیکی است . امروزه مـواد نـایلونی و سـلفونها بیشترین کاربرد را در بسته بندي دارند .


ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی فطیر صنعتی :

الک آرد
فر طبقه اي
گرمخانه
یونیت مولد بخار
میکسر دو زمانه
ماشین رول کن خمیر
آسیاب
ماشین تقسیم کننده خمیر
ماشین گرد کن خمیر
ماشین چانه گیر نیمه اتوماتیک
میز کار رویه و پایه
تریلر فر طبقه اي
سینی ساده فر
سینی مشبک فر

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید فطیر صنعتی

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 99 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید فطیر صنعتی با کامفار ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی بانکی با کامفار

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool