جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Pectin2جهت سفارش طرح توجیهی تولید پکتین سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید پکتین را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.


 پكتين چیست؟


پكتين بعنوان يك ماده ژله كننـده گياهي در صنايع مختلف غذائي ، داروئي ، آرايشي و بهداشتي داراي كاربرد است از این دست می توان به مواردی همچون مصرف در تهيه مرباها ، مصرف در تهيه ژله ها ، مصرف در تهيه غذاي كودك ، مصرف در فرمولاسيون ساخت مشروبات الكلي همچنین از پكتين در تهيه قطره هاي خوراكي ضد سرفه و داروهاي مشابه آن استفاده مي شود


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین


محصول مورد نظر طرح پكتين اسـت . پكتـين يـك پليمـر اشـتقاقي قنـدي - اسـيدي اسـت كـه از ساختارهاي ژلاتيني گياهي موجود در ميوه جات و سبزيجات استحصال مـي شـود .

اهميـت اقتـصادي ايـن محصول به توانايي آن در تشكيل ژل در تركيب با شكر (قند) و اسيد برمي گردد . ميزان اين مـاده در هـر نوع سبزي و يا ميوه با توجه به وزن كل آن از 1/0 تا 4 درصد متفاوت ميباشد. سيب و مركبات عمده ترين منابع غني از پكتين مي باشند.

موقعيت اقتصادي اين دو محصول نيز بـه كشت وفور آنها در مناطق مختلف برمي گردد. ضايعات خشك سيب و هم چنين پوست مركبات (خشك و يا تر ) به عنوان يكي از محصولات جانبي كارخانجات توليد آبميوه و آب ليمو بوده و به وفور نيز يافـت مي شود. ساختارهاي ژلاتيني در سولهاي ديواره اي و لايـه هـاي درون سـلولي ميـوه جـات موجـود مـي باشـد . آجرهاي به كار رفته در ساخت ديوار را مي توان نمادي از آرايش قرار گرفتن پكتـين در ديـواره ميـوه و سبزي در نظر گرفت.

حداكثر پكتين موجود در ميوه هاي نارس يافت مي شود كه پس از فرارسيدن مرحله رسـيدن ميـزان وحتي كيفيت پكتين استحصال شده كاهش مي يابند. اسيد گالاكترونيك اصلي ترين بلوك سازنده شيميايي پكتين موجود در ميوه و سبزي مي باشد كه خود جزو گروه پليمرهاي اسيد انهيدرو گالاكترونيك مي باشد.

پكتين ها با توجه به ميزان متيل آنها طبقه بندي مي شوند. پكتين با درجه متيـل بـالا جهـت ژلاتينـي شدن به شكر نياز دارد . اما پكتين با درجه متيل پائين براي ژلاتيني شدن نيازي به شكر ندارند . بلكه اين نوع پكتينها با يونهاي فلزي به ويژه كلسيم تركيب شده و حالت ژله اي به خود ميگيرند.

به دليل اين ويژگيهاست كه روز به روز به كاربردهاي پكتين به ويژه در صـنايع غـذايي , دارويـي , آرايشي اضافه مي شود. علاوه بر اينها پكتين به دليل دارا بودن ساختار فيبري و پلي ساكاريدي مستقيماً به عنوان كپسول ديجستو مورد استفاده قرار ميگيرد.


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین


پكتين بعنوان يك ماده ژله كننـده گياهي در صنايع مختلف غذائي ، داروئي ، آرايشي و بهداشتي داراي كاربرد است كه در ادامه به مـوارد مهم آن اشاره شده است .  

صنعت غذا  

مصرف اين ماده در توليد محصولات زير داراي كاربرد است :

مصرف در تهيه مرباها ( 4-1 درصد وزن ي مربا )

مصرف در تهيه ژله ها ( 8-5 درصد وزني ژله )

مصرف در تهيه آشاميدني هاي ژله اي ( 2-1 درصد وزني آشاميدني )

مصرف در تهيه غذاي كودك ( با توجه بر نوع غذا متفاوت است )

مصرف در فرمولاسيون ساخت مشروبات الكلي

صنايع داروئي

از پكتين در تهيه قطره ها ي خوراكي ضد سرفه و داروهاي مشابه آن استفاده مي شود . چـون ايـن مـاده قسمت بالايي ناي را مي پوشاند و مانع گرفتگي هايي مي شود كه سبب تحريك سرفه مي شوند .

صنايع آرايشي و بهداشتي

پكتين عامل ژله كننده در محصولات بهداشتي و آرا يشي كه از پايه گياهي در فرمولاسيون سـاخت خـود استفاده مي نمايند ، كاربرد دارد .  

ساير مصارف پكتين

پكتين يك ماده ژلـه كننـده گيـاهي مي باشـد . از طـرف ديگـر ژلـه كنندهاي ديگري نيز در صنعت وجود دارند كه برخي از آنها مانند ژلاتين داراي پا يه ح يـواني و صـنعتي داشته و برخي ديگر مانند CMC ( كربوكسي متيل سلولز ) كاملاً صـنعتي محـسوب مـي گردنـد . لـذا پكتين در برخي موارد خاص ، بصورت جايگزين با محصولات فوق نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .  


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی پکتین


با مراجعه به فهرست استانداردهاي ملي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، شماره استاندارد ملي 3624 تدوين شده در سال براي پكتين حاصل از ميوه جات استخراج شده است .  


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین

از نقطه نظر مصرف مي توان گفت كه با توجه بر كاربرد غـذائي محـصولات مـورد مطالعـه ، كليـه كشورهاي صنعتي جهان كه در توليد انواع مرباها ، ژله ها ، مارمالادها ، آشاميدني ها ، مـواد بهداشـتي و آرايشي فعاليت دارند ، مي توانند بعنوان كشورهاي مصرف كننده ايـن محـصولات محـسوب گردنـد .

ليكن از نظر توليد ، بايد گفت كه كشورهائي كه از نظر توليد كـشاورزي مركبـات در جهـان مطـرح مـي باشند ، مي توانند بعنوان كشورهاي عمده توليد كننده پكتين نيز عنوان گردند . ذيلا ده كشور عمده توليدكننده مركبات در سطح جهان كه انتظار مي رود توليد كننده عمده پكتين نيز باشـند ، فهرست شـده است .  

ده كشور عمده توليد كننده انواع ليمو

هند - مكزيك - آمريكا - آرژانتين - ايران - ايتاليا - برزيل - اسپانيا - تركيه - مصر

ده كشور عمده توليد كننده پرتغال

برزيل - آمريكا - مكزيك - اسپانيا - هند - ايتاليا - چين - ايران - مصر - پاكستان

ده كشور عمده توليد كننده انواع نارنگي

چين - اسپانيا - ژاپن تايلند -كره جنوبي - ايران - ايتاليا - آمريكا - پاكستان - تركيه

ده كشور عمده توليد كننده گريپ فروت

آمريكا اسرائيل كوبا - آرژانتين چين - آفريقاي جنوبي - مكزيك - هند - قبرس - پاراگوئه


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین

شرايط واردات محصول

نظر بر نبود شماره تعرفه مستقل براي محصول مورد مطالعه ، نمي توان در خصوص شرايط واردات آن اظهار نظر مستند ارائه كرد . ليكن با فرض طبقه بندي ايـن كـالا در فهرسـت سـاير فـراورده هـاي خوراكي مشتق شده از ميوه ها ، مي توان گفت كه شرايط خاصي بـراي واردات آن وجـود نداشـته و بـا پرداخت حقوق ورودي معادل 40 درصد ، امكان واردات وجود خواهد داشت .

شرايط صادرات محصول

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگاني ، براي صادرات محصولات توليدي طـرح هيچگونـه شـرايط و محدوديتي وجود ندارد . ليكن از آنجايي كه اين محصولات ، يك كـالاي غـذائي محـسوب مـي گردنـد ، از اينرو ورود به بازارهاي جهاني مستلزم برخورداري توليدكننده از شرايطي مي باشد كه در زيـر بـه شرايط فوق اشاره شده است .

برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ قيمت : يكي از معيارهاي مهم در صادرات ، برخورداري از قيمت هاي رقابتي جهاني مي باشد كه اين مورد نيز به شرايط اقتصاد كلان كشور در مقايسه با كشورهاي مقصد صادرات باز مي گردد . محصولات مورد مطالعه در نقاط مختلف جهان از قيمت هاي متفاوتي برخوردار است كه لازم است هر صادر كننده قبل از ورود به بازار از اين قيمت ها بطور كامل اطلاع داشته باشند .

برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ كيفيت : كيفيت در اين محصولات شامل كيفيت در انتخاب مواد اوليه ، كيفيت فرآوري و توليد محصول مطابق استانداردهاي جهاني ، كيفيت بسته بندي و ارسال كالا تا مقصد صادراتي مي شود .

برخورداري از توان مالي مناسب : دوره وصول مطالبات در صادرات عموماً بالا است از اينرو لازم است صادر كننده از توان مالي مناسب برخوردار باشد .

آشنايي كامل با امور تجارت جهاني : فعاليت در بازار هاي جهاني مستلزم آگاهي كامل صادر كننده از مقررات و الزامات تجارت جهاني مي باشد .

رعايت كامل استاندارد هاي جهاني : اين استانداردها شامل مرغوبيت مواد اوليه ، رعايت بهداشت توليد و محصول ، فرمولاسيون دقيق ، كنترل كيفيت مطابق استاندارد كشور مقصد صادرات ، بسته بندي صحيح و ..... مي باشد .

طبيعي بودن مواد اوليه : يكي از مباحث مهم در بازارهاي جهاني بخصوص كشورهاي پيشرفته ، عدم استفاده از مواد ژنريك در كشاورزي مي باشد كه البته اين موضوع در مورد كشور ما وجود ندارد ولي در هر صورت طبيعي بودن ميوه مورد استفاده توليد ، يكي از موارد مزيت دار در بازار جهاني محسوب مي گردد كه محصولات كشور ما از اين مزيت برخوردار است .  


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین


محصولات مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند بعنوان مـاده اوليـه در توليـد بـسياري از محـصولات غذائي داراي كاربرد است ، ولي از نگاه كلان مي توان گفت كه اين محصولات اهميت استراتژيك خاصي در داخل كشور و بازارهاي جهاني ندارند و تنها از نگاه يك ماده اوليه مصرفي صنعت غذا مي تـوان ايـن محصولات را مورد مطالعه و بررسي قرار داد .


فرایند تولید این طرح توجیهی پکتین


سورت پوست ميوه رسيده  

پوست مركبات و همچنين ضا يعات ميوه تازه بعنوان ماده اوليه توليد پكتـين ، از كارخانجـات توليـد آبميوه يا آب ليمو تهيه خواهد شد .

اين ضايعات به همراه خـود داراي ناخالـصي هـاي د يگـر و مـوارد ناخواسته مي باشند كه لازم است قبل از وارد سازي آن به خط توليد از مواد اوليه جدا گردد كه   اينكـار از طريق برداشت دستي بوسيله كارگران صورت مي گيـرد كـه در صـنعت غـذا تحـت عنـوان سـورت معروف مي باشد . در عمليات سورت ، مواد اوليه روي كانواير قرار داده شده و در حال حركـت بـسوي ايستگاه بعدي ، اجسام ناخواسته از آن جدا شده و شستشوي مقدماتي نيز انجام مي گيرد .

شستشوي مواد

مواد اوليه سورت شده ، براي زدودن بقاياي اجرام خـارجي مانـده از مزرعـه ماننـد بقايـاي سـموم استفاده شده ، حشرات ، خاك و غيره شستشو و تميز مي گردند كه اين امر بوسيله آب انجام مي گيرد .  

جدا سازي مكانيكي پوسته سفيد  

بخش عمده پكتين در پوست مركبات است از اينرو معمولاً از آن ها جهت استخراج پكتين اسـتفاده مي گردد . از طرف ديگر اصلي ترين قسمتي از پوست كه پكتين در آن حضور دارد لايه سفيد رنگـي در قسمت داخلي پوست است . از اينرو معمولاً در فرايند توليد پكتين اين قسمت پوست بـصورت مكـانيكي جدا شده و جهت استخراج پكتين به قسمت بعدي منتقل مي شود .  

خرد كردن پوست سفيد  

لايه سفيد رنگ جدا شده پوست ، به منظور ايجاد قابليت جذب اسيد بهتر، به قطعات ريزتر بـرش داده مي شود .  

استخراج پكتين از طريق رقيق كردن اسيد

پكتين موجود در قطعات ريز شده پوست ، بوسيله رقيق كردن اسيد كه از پوست پرتقال ترشح مي شـود استخراج و بصورت محلول با برخي مواد د يگر و از جمله اسيد استفاده شده ، در تانـك هـاي مخـصوص ذخيره مي شود .  

بخار دهي

محلول پكتين استخراج شده كه در تانك نگهداري مي شود به منظور آماده سازي آن براي جـدا سـازي نهائي پكتين ، بخار دهي مي گردد .  

الكل دهي

به منظور خنثي سازي و در نهايت جدا سازي اسيد و ديگر مواد محلول در مخلـوط پكتـين ، از الكـل يـا استن استفاده مي گردد . اين عمل سبب ته نشين شدن پكتين در محلول آن مي گردد .  

جدا كردن پكتين

پكتين ته نشين شده ، از طريق دكانتينگ جدا و به مخازن مربوطه منتقل مي شود . پكتين جـدا شـده در اين مرحله بصورت خمير پكتين مي باشد .  

خشك كردن پكتين

در بند بالا اشاره گرد يد كه پكتين پس از دكانت ينگ ، بصورت خمير در تانك ها نگهداري مـي گـردد از اينرو لازم است اين خمير خشك شده و آماده ارسال به بازار گردد كه اين امر درايـن مرحلـه صـورت مي گيرد .  

بسته بندي

آخرين مرحله در توليد پكتين ، بسته بندي آن است كه براي اين منظور از دو نـوع بـسته اسـتفاده مي گردد . در شكل اول كه هدف عرضه محصول در بازار مصارف خانگي مي باشد با استفاده از ماشـين بسته بندي سلفان متالا يز ، بسته بندي در اوزان 102050100 گرمي بسته بندي و عرضه مي گردد .

در شكل دوم كه بسته بندي براي مصارف صنعتي و كارخانجات توليد مواد غذائي مورد اسـتفاده دارد ، بسته بندي در كيسه ها ي پلاستيك 25 كيلو گرمي انجام مي گيرد . هر كدام از انواع بسته بنـدي ماشين آلات مخصوص به خود را دارند .  

قرنطينه محصول به مدت معين

محصولات غذائي پس از توليد لازم است به مـدت معينـي در انبـار محـصول قرنطينـه شـده و در صورت عدم مشاهده هر گونه آلودگي ميكروبي ، راهي بازار مصرف گردند . وجود آلودگي هاي ميكروبي در بسته ها بصورت باد كردگي بسته ها ، سوراخ بودن آنها و موارد ديگر قابل مشاهده و كـشف اسـت . در مورد محصول مورد مطالعه زمان قرنطينه حدود دو هفته مي باشد .  

ارسال محصول آماده فروش به انبار محصول

پس از پايان دوران قرنطينه ، محصول براي فروش به انبار محصول تحويل مي شود . 


ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی پکتین :


  • سيستم سورت پوست مركبات و شستشوي آن
  • ماشين خردكن پوست و برش عرض ي آن
  • مخزن مخصوص استخراج پكتين  
  • مخزن جدا سازي پكتين
  • تانك بخار دهي پكتين
  • تانك الكل دهي پكتين
  • خشك كن پكتين
  • ماشين بسته بندي كيسه پلاستيك
  • مخازن مياني و نهائي

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید پکتین

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 99 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید پکتین با کامفار ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی بانکی با کامفار

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool