طرح توجیهی تولید پکتین سال 1400 + کامفار (Word و Pdf)

Pectin2

جهت سفارش طرح توجیهی تولید پکتین سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید پکتین را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.


پکتین چیست؟


پکتین بعنوان یک ماده ژله کننـده گیاهی در صنایع مختلف غذائی ، داروئی ، آرایشی و بهداشتی دارای کاربرد است از این دست می توان به مواردی همچون مصرف در تهیه مرباها ، مصرف در تهیه ژله ها ، مصرف در تهیه غذای کودک ، مصرف در فرمولاسیون ساخت مشروبات الکلی همچنین از پکتین در تهیه قطره های خوراکی ضد سرفه و دارو های مشابه آن استفاده می شود

معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین

محصول مورد نظر طرح پکتین اسـت . پکتـین یـک پلیمـر اشـتقاقی قنـدی - اسـیدی اسـت کـه از ساختارهای ژلاتینی گیاهی موجود در میوه جات و سبزیجات استحصال مـی شـود .

اهمیـت اقتـصادی ایـن محصول به توانایی آن در تشکیل ژل در ترکیب با شکر (قند) و اسید برمی گردد .

میزان این مـاده در هـر نوع سبزی و یا میوه با توجه به وزن کل آن از 1/0 تا 4 درصد متفاوت میباشد.

سیب و مرکبات عمده ترین منابع غنی از پکتین می باشند.

موقعیت اقتصادی این دو محصول نیز بـه کشت وفور آنها در مناطق مختلف برمی گردد.

ضایعات خشک سیب و هم چنین پوست مرکبات (خشک و یا تر ) به عنوان یکی از محصولات جانبی کارخانجات تولید آبمیوه و آب لیمو بوده و به وفور نیز یافـت می شود.

ساختارهای ژلاتینی در سولهای دیواره ای و لایـه هـای درون سـلولی میـوه جـات موجـود مـی باشـد .

آجرهای به کار رفته در ساخت دیوار را می توان نمادی از آرایش قرار گرفتن پکتـین در دیـواره میـوه و سبزی در نظر گرفت.

حداکثر پکتین موجود در میوه های نارس یافت می شود که پس از فرارسیدن مرحله رسـیدن میـزان وحتی کیفیت پکتین استحصال شده کاهش می یابند.

اسید گالاکترونیک اصلی ترین بلوک سازنده شیمیایی پکتین موجود در میوه و سبزی می باشد که خود جزو گروه پلیمرهای اسید انهیدرو گالاکترونیک می باشد.

پکتین ها با توجه به میزان متیل آنها طبقه بندی می شوند. پکتین با درجه متیـل بـالا جهـت ژلاتینـی شدن به شکر نیاز دارد .

اما پکتین با درجه متیل پائین برای ژلاتینی شدن نیازی به شکر ندارند . بلکه این نوع پکتینها با یونهای فلزی به ویژه کلسیم ترکیب شده و حالت ژله ای به خود میگیرند.

به دلیل این ویژگیهاست که روز به روز به کاربردهای پکتین به ویژه در صـنایع غـذایی , دارویـی , آرایشی اضافه می شود.

علاوه بر اینها پکتین به دلیل دارا بودن ساختار فیبری و پلی ساکاریدی مستقیماً به عنوان کپسول دیجستو مورد استفاده قرار میگیرد.


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین


پکتین بعنوان یک ماده ژله کننـده گیاهی در صنایع مختلف غذائی ، داروئی ، آرایشی و بهداشتی دارای کاربرد است که در ادامه به مـوارد مهم آن اشاره شده است .  

صنعت غذا 

مصرف این ماده در تولید محصولات زیر دارای کاربرد است :

مصرف در تهیه مرباها ( 4-1 درصد وزن ی مربا )

مصرف در تهیه ژله ها ( 8-5 درصد وزنی ژله )

مصرف در تهیه آشامیدنی های ژله ای ( 2-1 درصد وزنی آشامیدنی )

مصرف در تهیه غذای کودک ( با توجه بر نوع غذا متفاوت است )

مصرف در فرمولاسیون ساخت مشروبات الکلی

صنایع داروئی

از پکتین در تهیه قطره ها ی خوراکی ضد سرفه و داروهای مشابه آن استفاده می شود .

چـون ایـن مـاده قسمت بالایی نای را می پوشاند و مانع گرفتگی هایی می شود که سبب تحریک سرفه می شوند .

صنایع آرایشی و بهداشتی

پکتین عامل ژله کننده در محصولات بهداشتی و آرایشی که از پایه گیاهی در فرمولاسیون سـاخت خـود استفاده می نمایند ، کاربرد دارد .  

سایر مصارف پکتین

پکتین یک ماده ژلـه کننـده گیـاهی می باشـد .

از طـرف دیگـر ژلـه کنندهای دیگری نیز در صنعت وجود دارند که برخی از آنها مانند ژلاتین دارای پا یه حیـوانی و صـنعتی داشته و برخی دیگر مانند CMC ( کربوکسی متیل سلولز ) کاملاً صـنعتی محـسوب مـی گردنـد .

لـذا پکتین در برخی موارد خاص ، بصورت جایگزین با محصولات فوق نیز مورد استفاده قرار می گیرد .  


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی پکتین


با مراجعه به فهرست استانداردهای ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، شماره استاندارد ملی 3624 تدوین شده در سال برای پکتین حاصل از میوه جات استخراج شده است.

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین :

از نقطه نظر مصرف می توان گفت که با توجه بر کاربرد غـذائی محـصولات مـورد مطالعـه ، کلیـه کشورهای صنعتی جهان که در تولید انواع مرباها ، ژله ها ، مارمالادها ، آشامیدنی ها ، مـواد بهداشـتی و آرایشی فعالیت دارند ، می توانند بعنوان کشورهای مصرف کننده ایـن محـصولات محـسوب گردنـد .

لیکن از نظر تولید ، باید گفت که کشورهائی که از نظر تولید کـشاورزی مرکبـات در جهـان مطـرح مـی باشند ، می توانند بعنوان کشورهای عمده تولید کننده پکتین نیز عنوان گردند . ذیلا ده کشور عمده تولیدکننده مرکبات در سطح جهان که انتظار می رود تولید کننده عمده پکتین نیز باشـند ، فهرست شـده است .  

ده کشور عمده تولید کننده انواع لیمو

هند - مکزیک - آمریکا - آرژانتین - ایران - ایتالیا - برزیل - اسپانیا - ترکیه - مصر

ده کشور عمده تولید کننده پرتغال

برزیل - آمریکا - مکزیک - اسپانیا - هند - ایتالیا - چین - ایران - مصر - پاکستان

ده کشور عمده تولید کننده انواع نارنگی

چین - اسپانیا - ژاپن – تایلند -کره جنوبی - ایران - ایتالیا - آمریکا - پاکستان - ترکیه

ده کشور عمده تولید کننده گریپ فروت

آمریکا – اسرائیل – کوبا - آرژانتین – چین - آفریقای جنوبی - مکزیک - هند - قبرس - پاراگوئه


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین

شرایط واردات محصول

نظر بر نبود شماره تعرفه مستقل برای محصول مورد مطالعه ، نمی توان در خصوص شرایط واردات آن اظهار نظر مستند ارائه کرد .

لیکن با فرض طبقه بندی ایـن کـالا در فهرسـت سـایر فـراورده هـای خوراکی مشتق شده از میوه ها ، می توان گفت که شرایط خاصی بـرای واردات آن وجـود نداشـته و بـا پرداخت حقوق ورودی معادل 40 درصد ، امکان واردات وجود خواهد داشت .

شرایط صادرات محصول

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی ، برای صادرات محصولات تولیدی طـرح هیچگونـه شـرایط و محدودیتی وجود ندارد .

لیکن از آنجایی که این محصولات ، یک کـالای غـذائی محـسوب مـی گردنـد ، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی می باشد که در زیـر بـه شرایط فوق اشاره شده است .

برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت :

یکی از معیارهای مهم در صادرات ، برخورداری از قیمت های رقابتی جهانی می باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کلان کشور در مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گردد .

محصولات مورد مطالعه در نقاط مختلف جهان از قیمت های متفاوتی برخوردار است که لازم است هر صادر کننده قبل از ورود به بازار از این قیمت ها بطور کامل اطلاع داشته باشند .

برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت :

کیفیت در این محصولات شامل کیفیت در انتخاب مواد اولیه ، کیفیت فرآوری و تولید محصول مطابق استانداردهای جهانی ، کیفیت بسته بندی و ارسال کالا تا مقصد صادراتی می شود .

برخورداری از توان مالی مناسب :

دوره وصول مطالبات در صادرات عموماً بالا است از اینرو لازم است صادر کننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد .

آشنایی کامل با امور تجارت جهانی :

فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت جهانی می باشد .

رعایت کامل استاندارد های جهانی :

این استانداردها شامل مرغوبیت مواد اولیه ، رعایت بهداشت تولید و محصول ، فرمولاسیون دقیق ، کنترل کیفیت مطابق استاندارد کشور مقصد صادرات ، بسته بندی صحیح و ..... می باشد .

طبیعی بودن مواد اولیه :

یکی از مباحث مهم در بازارهای جهانی بخصوص کشورهای پیشرفته ، عدم استفاده از مواد ژنریک در کشاورزی می باشد که البته این موضوع در مورد کشور ما وجود ندارد.

ولی در هر صورت طبیعی بودن میوه مورد استفاده تولید ، یکی از موارد مزیت دار در بازار جهانی محسوب می گردد که محصولات کشور ما از این مزیت برخوردار است .  

اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی پکتین :

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند بعنوان مـاده اولیـه در تولیـد بـسیاری از محـصولات غذائی دارای کاربرد است .

ولی از نگاه کلان می توان گفت که این محصولات اهمیت استراتژیک خاصی در داخل کشور و بازارهای جهانی ندارند و تنها از نگاه یک ماده اولیه مصرفی صنعت غذا می تـوان ایـن محصولات را مورد مطالعه و بررسی قرار داد .


فرایند تولید این طرح توجیهی پکتین

سورت پوست میوه رسیده

پوست مرکبات و همچنین ضا یعات میوه تازه بعنوان ماده اولیه تولید پکتـین ، از کارخانجـات تولیـد آبمیوه یا آب لیمو تهیه خواهد شد .

این ضایعات به همراه خـود دارای ناخالـصی هـای د یگـر و مـوارد ناخواسته می باشند که لازم است قبل از وارد سازی آن به خط تولید از مواد اولیه جدا گردد که اینکـار از طریق برداشت دستی بوسیله کارگران صورت می گیـرد کـه در صـنعت غـذا تحـت عنـوان سـورت معروف می باشد .

در عملیات سورت ، مواد اولیه روی کانوایر قرار داده شده و در حال حرکـت بـسوی ایستگاه بعدی ، اجسام ناخواسته از آن جدا شده و شستشوی مقدماتی نیز انجام می گیرد .

شستشوی مواد

مواد اولیه سورت شده ، برای زدودن بقایای اجرام خـارجی مانـده از مزرعـه ماننـد بقایـای سـموم استفاده شده ، حشرات ، خاک و غیره شستشو و تمیز می گردند که این امر بوسیله آب انجام می گیرد .  

جدا سازی مکانیکی پوسته سفید 

بخش عمده پکتین در پوست مرکبات است از اینرو معمولاً از آن ها جهت استخراج پکتین اسـتفاده می گردد .

از طرف دیگر اصلی ترین قسمتی از پوست که پکتین در آن حضور دارد لایه سفید رنگـی در قسمت داخلی پوست است .

از اینرو معمولاً در فرایند تولید پکتین این قسمت پوست بـصورت مکـانیکی جدا شده و جهت استخراج پکتین به قسمت بعدی منتقل می شود .  

خرد کردن پوست سفید 

لایه سفید رنگ جدا شده پوست ، به منظور ایجاد قابلیت جذب اسید بهتر، به قطعات ریزتر بـرش داده می شود .  

استخراج پکتین از طریق رقیق کردن اسید

پکتین موجود در قطعات ریز شده پوست ، بوسیله رقیق کردن اسید که از پوست پرتقال ترشح می شـود استخراج و بصورت محلول با برخی مواد دیگر و از جمله اسید استفاده شده ، در تانـک هـای مخـصوص ذخیره می شود .  

بخار دهی

محلول پکتین استخراج شده که در تانک نگهداری می شود به منظور آماده سازی آن برای جـدا سـازی نهائی پکتین ، بخار دهی می گردد .  

الکل دهی

به منظور خنثی سازی و در نهایت جدا سازی اسید و دیگر مواد محلول در مخلـوط پکتـین ، از الکـل یـا استن استفاده می گردد .

این عمل سبب ته نشین شدن پکتین در محلول آن می گردد .  

جدا کردن پکتین

پکتین ته نشین شده ، از طریق دکانتینگ جدا و به مخازن مربوطه منتقل می شود .

پکتین جـدا شـده در این مرحله بصورت خمیر پکتین می باشد .  

خشک کردن پکتین

در بند بالا اشاره گرد ید که پکتین پس از دکانت ینگ ، بصورت خمیر در تانک ها نگهداری مـی گـردد از اینرو لازم است این خمیر خشک شده و آماده ارسال به بازار گردد که این امر درایـن مرحلـه صـورت می گیرد .  

بسته بندی

آخرین مرحله در تولید پکتین ، بسته بندی آن است که برای این منظور از دو نـوع بـسته اسـتفاده می گردد .

در شکل اول که هدف عرضه محصول در بازار مصارف خانگی می باشد با استفاده از ماشـین بسته بندی سلفان متالایز ، بسته بندی در اوزان 102050100 گرمی بسته بندی و عرضه می گردد .

در شکل دوم که بسته بندی برای مصارف صنعتی و کارخانجات تولید مواد غذائی مورد اسـتفاده دارد ، بسته بندی در کیسه ها ی پلاستیک 25 کیلو گرمی انجام می گیرد .

هر کدام از انواع بسته بنـدی ماشین آلات مخصوص به خود را دارند .  

قرنطینه محصول به مدت معین

محصولات غذائی پس از تولید لازم است به مـدت معینـی در انبـار محـصول قرنطینـه شـده و در صورت عدم مشاهده هر گونه آلودگی میکروبی ، راهی بازار مصرف گردند .

وجود آلودگی های میکروبی در بسته ها بصورت باد کردگی بسته ها ، سوراخ بودن آنها و موارد دیگر قابل مشاهده و کـشف اسـت .

در مورد محصول مورد مطالعه زمان قرنطینه حدود دو هفته می باشد .  

ارسال محصول آماده فروش به انبار محصول

پس از پایان دوران قرنطینه ، محصول برای فروش به انبار محصول تحویل می شود . 


ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی پکتین


  • سیستم سورت پوست مرکبات و شستشوی آن
  • ماشین خردکن پوست و برش عرضی آن
  • مخزن مخصوص استخراج پکتین  
  • مخزن جدا سازی پکتین
  • تانک بخار دهی پکتین
  • تانک الکل دهی پکتین
  • خشک کن پکتین
  • ماشین بسته بندی کیسه پلاستیک
  • مخازن میانی و نهائی

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید پکتین

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.