طرح توجیهی تولید کمپوت و مربا کیوی سال 1400 + کامفار + Word + Pdf

kiwi jam

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کمپوت و مربا کیوی سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید کمپوت و مربا کیوی را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

کمپوت کیوی یک ماده کمک غذایی انسانی محسوب می گردد و از آنجایی که میوه تازه کیـوی تنهـا در فصول خاصی از سال ( حدود چهار ماه از سال ) در بازار وجود دارد.

از اینرو کمپوت کیـوی مـیتوانـد بـه راحتی در کلیه فصول سال عرضه شده و پاسخگوی نیاز مشتریان باشـد.

علاوه بر این کمپوت کیوی نزد افراد بیمار و کلیه اشخاصی که بنا به هر دلیلی امکان یا علاقه ای به مصرف کیوی تازه را ندارند ، براحتی قابل استفاده می باشد .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی


مرباها نیز محصولاتی هستند که در آن میـوه یـا سـبزی عـلاوه بـر ایجـاد قابلیـت نگهـداری بـرای بلندمدت ، یا تغییر طعم و شکل میوه و سبزی آن را برای مصرف به همراه کره ، خامه و سرشیر آمـاده و مناسب می سازند .

بنابراین در کل می توان گفت که کمپـوت هـا و مرباهـا از نقطـه نظـر علمـی تعـاریف مشابهی دارند ولی از نظر بازار و مصرف کنندگان تفاوت هایی در شکل و محل مصرف وجود دارد.

ولـی نکته قابل ذکر در اینجا آن است که هر دوی کمپوت و مربا از میوه و سبزی حاوی قند تهیه می شود .

کیوی نیز میوه ای است ترش و شیرین . از اینرو کمپوت و مربای آن از کیفیـت غـذایی بـسیار خـوبی برخوردار می گردد .

میوه کیوی یک میوه جوان در کشور ما می باشد به طوری که ورود آن به کـشاورزی و بازار کشورمان دارای عمر کمتر از 20 سال را دارا است .

لذا بر خلاف سایر میوه ها و سبزی ها ، هنـوز فعالیت قابل توجهی در تولید کمپوت و مربای آن به عمل نیامده است ، لیکن با توجه بر شرایط و آنـالیز غذایی آن ، انتظار می رود که محصول بازارپسندی در این باب تولید و عرضه گردد .

کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی

محصولات مورد مطالعه ، در فهرست مواد غذائی منتج از محـصولات کـشاورزی قـرار دارنـد .

ایـن محصولات بصورت مستقیم دارای مصارف غذائی برای انسان ها را دارند که در ادامه جزئیات آن ارائـه شده است .  

کمپوت کیوی

کمپوت کیوی یک ماده کمک غذایی انسانی محسوب می گردد و از آنجایی که میوه تازه کیـوی تنهـا در فصول خاصی از سال ( حدود چهار ماه از سال ) در بازار وجود دارد ، از اینرو کمپوت کیـوی مـیتوانـد بـه راحتی در کلیه فصول سال عرضه شده و پاسخگوی نیاز مشتریان باشـد .

عـلاوه بـر کـاربرد ذکـر شـده ، کمپوت کیوی نزد افراد بیمار و کلیه اشخاصی که بنا به هر دلیلی امکان یا علاقه ای به مصرف کیوی تازه را ندارند ، براحتی قابل استفاده می باشد .

این قابلیت مصرف به دلیل پخته بودن کمپوت و همچنین تغییـر جزئی طعم و مزه آن ایجاد می گردد که بدین ترتیب میوه را برای مصرف افراد حساس به نوع تـازه آن امکان پذیر میسازد .  

ذیلاً موارد عمده مصرف ارائه شده است .  

مصرف مستقیم

 • مصرف در تهیه اردوها
 • مصرف در تهیه برخی سالادها 
 • مصرف به عنوان صبحانه

مربای کیوی

کیوی یک میوه ترش شیرین است . از اینرو مربای آن یک ماده غذایی جالـب بـرای مـصرف کننـدگان محسوب میگردد .

مصرف مربا به صورت تنهایی و یا همراه کره ، خامه و سرشیر و اکثـراً بـرای صـبحانه انسان ها صورت می گیرد .

بافت نرم کیوی و نبود هیچگونه قسمت نامطلوب در آن ( مانند هسته ، پوسـت ، زائده و ... ) شرایطی را ایجاد می کند که مصرف کننده به راحتی و با میل فراوان مربای آنرا مـصرف مـی نماید .

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی

8898–214 : مربا

4776 : کمپوت کیوی


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی


از نقطه نظر مصرف می توان گفت که با توجه بر کاربرد غـذائی محـصولات مـورد مطالعـه ، کلیـه کشورهای جهان می توانند بعنوان کشورهای مصرف کننده این محصولات محسوب گردند .

لیکن از نظر تولید ، باید گفت که کشورهائی که از نظر تولید کشاورزی کیوی در جهان مطرح می باشـند ، مـی تواننـد بعنوان کشورهای عمده تولید کننده کنسرو آن نیز عنوان گردند .

ذیلاً کشور های عمده تولید کننده ایـن محصولات فهرست شده است .  

کشورهای عمده تولیدکننده انواع کمپوت و مربا :

چین - نیوزلند - ایران - پاکستان - هند - مالزی

شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی :

شرایط واردات محصول

با مراجعه به کتاب مقـررات صـادرات و واردات وزارت بازرگـانی ، نتیجـه گیـری شـده اسـت کـه محدودیت خاصی برای واردات گروه کمپوت های میوه و مرباجات که محصول مورد مطالعه نیـز در آن گروه قابل طبقه بندی هستند ، وجود ندارد .

حقوق گمرکی در واردات این محصولا ت 55 - 45 درصد برای کمپوت های میوه و 65 درصد بـرای انواع مرباجات می باشد .  

شرایط صادرات محصول

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی ، برای صادرات محصولات تولیدی طـرح هیچگونـه شـرایط و محدودیتی وجود ندارد .

لیکن از آنجایی که این محصولات ، یک کـالای غـذائی محـسوب می گردنـد ، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخوردار ی تولیدکننده از شرایطی می باشد که در ز یر بـه شرایط فوق اشاره شده است .

برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت : یکی از معیارهای مهم در صادرات ، برخورداری از قیمت های رقابتی جهانی می باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کلان کشور در مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گردد .

محصولات مورد مطالعه در نقاط مختلف جهان ازقیمت های متفاوتی برخوردار است که لازم است هر صادر کننده قبل از ورود به بازار از این قیمت ها بطور کامل اطلاع داشته باشند .  

برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت : کیفیت در این محصولات شامل کیفیت درانتخاب مواد اولیه ، کیفیت فرآوری ، کیفیت بسته بندی و ارسال کالا تا مقصد صادراتی می شود .  

برخورداری از توان مالی مناسب : دوره وصول مطالبات در صادرات عموما بالا است از اینرو لازم است صادر کننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد .  

آشنایی کامل با امور تجارت جهانی : فعالیت در بازارهای جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت جهانی می باشد .  

رعایت کامل استاندارد های جهانی : این استانداردها شامل مرغوبیت مواد اولیه ، رعایت بهداشت تولید و محصول ، فرمولاسیون دقیق ، کنترل کیفیت مطابق استاندارد کشور مقصد صادرات ، بسته بندی صحیح و ..... می باشد .  

طبیعی بودن مواد اولیه : یکی از مباحث مهم در بازارهای جهانی بخصوص کشورهای پیشرفته ، عدم استفاده از مواد ژنریک در کشاورزی می باشد.

البته این موضوع در مورد کشور ما وجود ندارد ولی در هر صورت طبیعی بودن سبزی مورد استفاده تولید ، یکی از موارد مزیت دار در بازار جهانی محسوب می گردد که محصولات کشور ما از این مزیت برخوردار است .  

اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی :

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند در کلیه خانوارها و اقشار مختلف جامعه بعنـوان مـاده غذائی مصرفی دارای کاربرد است ، ولی از نگـاه کـلان مـی تـوان گفـت کـه ایـن محـصولات اهمیـت استراتژیک خاصی در داخل کشور و بازارهای جهانی ندارند و تنها از نگاه یک محصول مصرفی می تـوان این محصولات را مورد مطالعه و بررسی قرار داد .  


فرایند اجرای این طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی

کمپوت کیوی

شستشو و تمیز کردن میوه :

در ابتدای ورود میوه به خط تولید لازم است آلودگی های سطحی آن کاملاً حذف شوند .

بـرای ایـن کـار میوه را در حوضچه های مخصوص در آب خالص غوطه ور می نمایند . حوضچه هـا دارای شـیب و دریچـه تخلیه هستند و در پاره ای از کارخانه ها هوای فشرده از پایین جریـان دارد تـا موجـب تـسریع در تمیـز کردن میوه بشود .

درجه بندی :

درجه بندی براساس اندازه موجب می شود که کار ماشین های پوست گیری و برش دهنده آسان تر شده و همچنین قطعات یکنواخت تری حاصل می شود ، در شستشو میوه را به چهار اندازه تقسیم مـی کننـد .

یکـی اندازه های کوچکتر از استاندارد که از خط خارج شده و برای مربا به کار می رونـد و سـه قـسمت دیگـر جداگانه به ماشین های پوستگیر مناسب منتقل می شوند .

پوست گیری :

برای پوست گیری کیوی می توان از پوست گیری های مکانیکی استفاده کرد . پوست گیری با دست و با سود هم عملی است که در این حالت با استفاده از محلول 4% سود گرم به راحتی پوست میوه حذف می شـود.

ولی در اینجا با توجه بر اینکه هدف معرفـی طـرح بـا حـداقل ظرفیـت اقتـصادی ممکـن اسـت ، روش پوست گیری با ماشین مکانیکی توصیه شده است .

بلانچینگ :

در بافت میوه کیوی ، مقدار زیادی هوا وجود دارد که بایستی آن را با آب خالص جایگزین کرد و د ر غیر این صورت طی فرایند حرارتی به بافت میوه آسیب می رساند .

برای ایـن منظـور در حـالی کـه قطعـات کیوی در آب نسبتاً داغ غوطه ور می باشند آنها را تحت خلاء قرار می دهند . در این حالت بلافاصله پس از خروج هوا از بافت جای آن را آب می گیرد و حفره های خالی در بافت باقی نمی ماند .

پرکردن در قوطی :

معمولاً بلافاصله پس از بلاچینگ و زمانی که میوه هنوز داغ است آن را وارد قوطی می نمایند . قوطی ها از نوع فلزی لاک دار بوده و دارای گنجایش 500 گـرم و مخـصوص کمپـوت هـا تولیـد و قابـل دسترسـی می باشند .

پس از پر کردن قوطی با قطعات جامد میوه ، شر بت نیز به آن اضافه می شـود کـه لازم اسـت شربت هم داغ باشد و دمای محتوی قوطی قبل از درب بندی 75 تا 83 درجه سانتیگراد باشد .

اگزاستینگ و درب بندی :

در حریان پر کردن میوه و شربت عموماً مقداری هوا وارد قوطی ها شده و با شـربت مخلـوط مـی گـردد .

همچنین معمولاً پر کردن قوط ی تا حدود 90 درصد گنجایش آن صورت گرفته و ده درصد فضای بالای قوطی خالی می ماند .

لذا قبل از درب بندی قوطی ها لازم است هوای آن به طور کامـل گرفتـه شـده و از قوطی خارج گردد .

حضور هوا در قوطی ها سبب فساد محتویات آن می گـردد کـه بـدین ترتیـب خـارج سازی آن اجتناب ناپذیر است .

فرایند اگزاستینگ ( خارج سازی هوای محتوی قوطی ها ) به وسیله بخار داغ و به مـدت 5-10 دقیقـه در حرارت حدود 80 درجه سانتیگراد انجام می گیرد .

در این عمل قوطی به صورت در باز تحـت حـرارت بخار قرار گرفته و علاوه بر خارج شدن هوا ، قسمت خالی بالای قـوطی هـا نیـز بـه وسـیله بخـار شـربت کمپوت و همچنین از طریق انبساط محتویات قوطی پر می گردد .

عملیات درب بندی در همان شرایط اگزاست صورت می گیرد .

لذا پس از سرد شدن قـوطی هـا نـه تنهـا هیچگونه هوایی در داخل آن محبوس نمی ماند ، بلکه با میعان بخار روی سطح شربت و همچنین انقبـاض محتویات قوطی ، فضای خالی سطح قوطی نیز ایجاد شده و به صورت تحت خلاء باقی میماند .

لازم به ذکر است که عملیات درب بندی به وسیله ماشین های مخصوص آن صورت میگیرد .

فرایند حرارتی :

درکلیه مواد غذایی بسته بندی شده ، به منظور حذف و یا عقیم سازی فعالیت میکروارگانیسم هـای داخـل غذا ، لازم است در انتهای فرایند بسته بندی تحت فرایند حرارتی مناسب قـرار گیرنـد .

مکـانیزم فرآیند حرارتی گرم کردن و سرد نمودن متوالی ماده غذایی است به طوری کـه در فرایند گـرم کـردن مـاده غذایی تا دمای حدود 90 درجه سانتی گراد حرارت داده شده و سپس بلافاصله خنـک مـی گـردد .

ایـن عمل سبب متلاشی شدن کلیه میکروارگانیسم های عامل فـساد محتـوی غـذا شـده و بدینوسـیله عمـل استریل غذا صورت میگیرد .

در مورد کمپوت کیوی که در قوطی های فلزی بسته بندی شده اند ، فرآیند حرارتـی مـی توانـد از طریـق غوطه ور سازی قوطی ها در آب گرم یا حرکت در تونل آب جوش و یا تونل بخار صورت گیـرد .

مـدت زمان انجام عمل به نحوی تعیین می گردد که مرکز سرد قوطی بـه دمـای 88 درجـه سـانتیگراد برسـد . معمولاً زمانی حدود 20 دقیقه برای این کار کافی خواهد بود .

سرد کردن قوطی ها :

سرد کردن قوطی ها که جهت تکمیل فرایند استریلزاسیون غذا صورت می گیرد ، بلافاصله پس از فرآیند حرارتی و برای جلوگیری از تغییر رنگ ، پخته شدن و متلاشی شدن بافت محصول ، انجام می گیرد .

بسته بندی شرینگ :

قوطی های تولید شده کمپوت کیوی ، در پایان فرآیند به صورت شرینگ بسته بندی می گردند .

بسته بنـدی شرینگ علاوه بر ارائه ظاهر زیبا به محصول ، دارای هزینه های پایین تری نیـز نـسبت بـه کـارتن کـردن دارد .

شیوه عمل شرینگ بدین صورت است که معمولاً تعداد 12 عدد قوطی به صورت 4×3 روی یـک سینی مقوایی چیده شده و سپس به داخل دستگاه شرینگ منتقل مـی گـردد .

در ایـن دسـتگاه پلاسـتیک بی رنگ روی قوطی ها کشیده شده و به وسیله دمیدن هوای گرم ، پلاستیک جمع شـده و قـوطی هـا را بـه صورت تحت فشار نگه می دارد .

مربای کیوی

شستشو و تمیز کردن ، درجه بندی ، پوست گیری ، بلانچینگ :

این فعالیت ها همانند مطالب ذکر شده در مورد کمپوت کیوی خواهد بود .

چرخ کردن یا برشگیری به قطعات ورقه ای :

اندازه میوه در مربای کیوی معمولاً به دو صورت انتخاب می شود .

در شیوه اول میوه به صورت عرضی به قطعات کوچک برش داده شده و در نهایت ورقه های نازک کیوی که بـه شـکل دایـره مـی باشـد تهیـه می شود .

در روش دوم کیوی چرخ شده و به قطعات ریزتر تبدیل می گردد .

شکل عرضه مربای کیوی به بازار بر اساس تقاضای آن محصول است که می تواند به هر دو صورت ذکر شده انجام گیرد .

پر کردن در شیشه :

میوه خرد شده کیوی به قوطی های شیشه ای 330 و 750 گرمی پر شده و به قسمت هـای دیگـر فرآیند ارسال می گردد .

افزودن شربت و دیگر افزودنیها به قطعات کیوی درون شیشه :

در کلیه مرباها شربت که شامل شکر و آب همان میوه است، به میوه پایه اضافه می گردد .

همچنین به منظور افزایش ویسکوزیته شربت و در نتیجه مربا، درصدی نیز پکتین به آن اضافه می شـود .

مواد نگهدارنده نیز از دیگر مواد افزودنی به مرباها می باشد .

از اینرو کلیه این افزودنیهـا مطـابق فرمـول ساخت مربا تهیه و ترکیب و به داخل شیشه محتوی قطعات میوه کیوی ریخته شده و سطح آن تا سـطح استاندارد رسانده می شود .

پخت و اگزاستینگ :

مربا میوه کاملاً پخته است . از اینرو قطعات کیوی به همراه شـربت و افزودنـی لازم اسـت پختـه شـوند .

عملیات پخت در داخل شیشه و به وسیله حرارت غیرمستقیم بخار آب صورت مـی گیـرد .

پختـه شـدن قطعات میوه به طور مستقیم سبب اگزاست شدن آن نیز می گردد .

فرآیند حرارتی ، سرد کردن شیشه ها ، بسته بندی شرینگ :

این فعالیت ها نیز همانند موارد ذکر شده در مورد کمپوت می باشد.

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی
 • تانک اختلاط مواد مربا  
 • کانوایر سورت اولیه کیوی
 • ماشین پرکن قوطی  
 • تانک های شستشوی میوه
 • ماشین درب بند قوطی فلزی
 • ماشین پوست گیری کیوی
 • کانوایر انتقال قوطی ها به اتو کلاو  
 • ماشین برش و آماده سازی کیوی
 • اتو کلاو استرلیزاسیون با استفاده از آب داغ
 • ماشین بلانچ در دمای 85–80 درجه
 • دستگاه لیبل زن قوطی
 • تانک تهیه شربت کمپوت
 • دستگاه شرینگ پک
 • تانک تهیه شربت مربا

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید کمپوت و مربا کیوی

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.