طرح توجیهی تولید گرانول گیاهی خوراکی سال 1400 + کامفار + Word + Pdf

Disposable vegetable dishes

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید گرانول گیاهی خوراکی سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید گرانول گیاهی خوراکی را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

گرانول گیاهی خوراکی در تولید اسباب بازی ، ظروف تزریقی ، بادی و ترموفرمینگ ، انواع ورق برای استفاده در فرآیند های مختلف و ظروف نهایی ترموفرم شده برای کاربرد در بسته بندی مواد غذایی است .

ظروف تهیه شده از این پلیمر های زیست تخریب پذیر در صورت مدفون شدن در خاک تحت پنج عامل شامل میکرو ارگانیسم های خاک ، دما ، رطوبت ، اکسیژن و فشار خاک حداکثر در مدت شش ماه تجزیه شده و می پوسند . 


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گرانول گیاهی خوراکی


ظروف یکبار مصرف از گرانول های گیاهی

فرآیند تولید ظروف یکبار مصرف نشاسته ای به سه بخـش اصـلی تقـسیم میـشود :

 • تولید گرانول از نشاسته با استفاده از دستاه میکسر دور بالا  
 • تولید ورق از گرانول با استفاده از دستگاه اکسترودر  
 • تولید ظروف یکبار مصرف با استفاده از ورق 

از دیگر موارد استفاده در  تولید اسباب بازی ، ظروف تزریقی ، بادی و ترموفرمینگ ، انواع ورق برای استفاده در فرآیند های مختلف و ظروف نهایی ترموفرم شده برای کاربرد در بسته بندی مواد غذایی است .

ظروف تهیه شده از این پلیمر های زیست تخریب پذیر در صورت مدفون شدن در خاک تحت پنج عامل شامل میکرو ارگانیسم های خاک ، دما ، رطوبت ، اکسیژن و فشار خاک حداکثر در مدت شش ماه تجزیه شده و می پوسند . 

کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گرانول گیاهی خوراکی

تا چند سال گذشته ظروف یکبار مصرف ، ورقها و گرانولهـای مربـوط از مـوادی ماننـد پلـی اسـتایرن یـا پروپیلن ساخته میشد ، همچنین برای انواع کیـسه هـا ، نایلونهـای سـلفون از مـواد پلاسـتیکی اسـتفاده میگردید .

اما بنابر دلایلی از جمله بالا رفتن سریع قیمت نفت ، محدود بودن منـابع نفتـی ، تجزیـه پـذیر نبودن ( که باعث آلودگی و تخریب محیط زیست میشود ) ، امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی بر ایـن است که از مواد جایگزین استفاده شود تا مشکلات پلاستیک و مواد پایه نفتی را نداشته باشند .

پـس از مطالعات و انجام آزمایشات مختلف بر نشاسته ، موادی تهیه گردیده است کـه همـان خـواص مقـاومتی و کاربردی پلاستیک را دارد ولی تجزیه پذیر بوده و در مدت زمان سه تا شش مـاه ، 90 درصـد آن تجزیـه میگردد .

استفاده از این مواد علاوه بر قیمت تمام شده پایین ، مزایای زیاد دیگری نیـز دارد و بـه همـین دلیل استفاده از آن در دنیا بسیار گسترش یافته است .

هـم اکنـون در بـسیاری از کـشورهای پیـشرفته ، ظروف یکبار مصرف ، انواع کیسه های خرید فروشگاهی ، قطعات کوچک که باید خواص پلاستیکی داشته باشند از مواد نشاسته ای تجزیه پذیر ساخته میشوند . 

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی گرانول گیاهی خوراکی

 • 1-381 : نشاسته خوراکی – ویژگی ها و روش های آزمون – قسمت اول – نشاسته خوراکی گندم 
 • 2-381 : نشاسته خوراکی – ویژگی ها و روش های آزمون – قسمت دوم -  نشاسته خوراکی ذرت 
 • 4-381 : نشاسته خوراکی – ویژگی ها و روش های آزمون – قسمت چهارم -  نشاسته خوراکی سیب زمینی 

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گرانول گیاهی خوراکی


کشورهای عمده تولیدکننده نشاسته ذرت

 • China
 • USA
 • Germany
 • EU‐27
 • Canada
 • Mexico
 • Paraguay
 • Italy
 • South Africa
 • Bulgaria

کشورهای عمده تولیدکننده نشاسته سیب زمینی

 • EU‐27
 • Germany
 • Belgium
 • Canada
 • Czech Rep
 • China, Hong Kong SAR
 • Latvia
 • Belarus
 • USA
 • China

کشورهای عمده تولیدکننده نشاسته گندم 

 • Australia
 • Austria
 • Bosnia Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • EU‐27
 • Bulgaria
 • Cambodia
 • Canada
 • China

کشورهای عمده مصرف کننده نشاسته ذرت

 • Egypt
 • Indonesia
 • Germany
 • France
 • United Kingdom
 • Malaysia
 • USA
 • Brazil
 • Italy
 • Canada

کشورهای عمده مصرف کننده نشاسته سیب زمینی

 • China
 • USA
 • United Kingdom
 • Italy
 • Germany
 • China, Hong Kong SAR
 • Russian Federation
 • Mexico
 • Belgium
 • Thailand

کشورهای عمده مصرف کننده نشاسته گندم 

 • Germany
 • United Kingdom
 • France
 • Belgium
 • Singapore
 • Finland
 • Switzerland
 • Russian Federation
 • Thailand
 • Malaysi

شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گرانول گیاهی خوراکی


شرايط واردات محصول گرانول گیاهی خوراکی

ورود موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و .... مصوب سال 1346 می باشد .

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی و یا آرایشی از گمرک به هر شـکل و کیفیـت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی یا رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و وارد کننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید .

شرايط صادرات محصول گرانول گیاهی خوراکی

شرایط خاصی برای صادرات محصول بیان نگردیده است .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گرانول گیاهی خوراکی


ظروف یکبار مصرف یکی از دغدغه های دوستداران محیط زیست است .

این ظروف به واسـطه  ترکیبـات پلاستیکی تجزیه  ناپذیر هرگز قابل بازیافت و تجزیه توسط جرخه طبیعـت نیـستند و بـر پایـه همـین از جمله تهدیدات برای محیط زیست به شمار می روند .

متاسفانه استفاده  از این ظروف در کشور مـا بـسیار رایج شده و از حد استاندارد بسیار بالاتر است .

با توجه به روند روز افزون اسـتفاده مـردم دنیـا  از ظـروف یکبار صرف پلاستیکی و کلا پلاستیک های ساخته شده از مواد نفتی و عمر 300 ساله ایـن مـواد  پـس از دفن در خاک ، آنها متوجه شدند بعد از مدت کوتاهی کره زمین را یک پوسته پلاسـتیکی احاطـه خواهـد کرد و تاثیرات کوتاه مدتی جون سرطان زایی و بلند مدتی جون تغییرات ژنی برای نسل هـای بعـدی بـه همراه خواهد داشت .

کار روی پلیمرهای گیاهی در جهان از سال 1970 و در زمان  بحران نفت آغاز شد .

در آن زمـان کـشورهای پیشرفته به فکر استفاده از موادی برای بسته بندی افتادنـد کـه وابـسته بـه نفـت و مـشتقات آن نباشـد ، بنابراین پلیمرهای گیاهی ساخته شده با ترکیباتی نظیر سیب زمینی ، ذرت و گنـدم مـورد آزمـایش قـرار گرفت .

این پلیمرهای هیدرو کربنی دارای خواص ضعیف پلیمری هستند که با تغییـر و اصلاح آنهـا مـی توان به ویژگی های پلیمر نفتی رسید .

شکل و ظاهر این ظروف کاملاً مشابه ظـروف پلاسـتیکی اسـت بـا این تفاوت که زیست تخریب پذیر است . 

تولید ظروف قابل بازیافت از پلیمرهای زیست تخریب پـذیر بـر دو پایـه طبیعـی و سـنتزی مـی باشـند . پلیمرها بر پایه مواد طبیعی ، بر اساس پلیمرهای با منشا حیوانی یا گیاهی است .

عمـده تـرین و شـاخص ترین مواد اولیه طبیعی که در دنیا برای تولید پلیمرهای زیست تخریب پذیر مورد استفاده قرار می گیرنـد ، پلی ساکاریدها و بخصوص انواع نشاسته هاست که از گندم ،ذرت و سیب زمینی بدست می آید .

تنها برای است فاده از این پلیمرها در صنعت بسته بندی که نیاز به مواد مقام به محیط های آبی دارد ، می بایست ماهیت این ترکیبات از آب دوست ( هیدروفیل ) به آب گریز ( هیدروذوب ) تغییر یابد . 

مواد تشکیل دهنده پلیمرهای گیاهی در نقاط مختلف دنیا براساس مواد گیاهی فرق می کند .

بطور مثـال در اروپا از نشاسته سیب زمینی و در امریکا  از نشاسته ذرت و در استرالیا از نشاسته گنـدم اسـتفاده مـی شود .

هرچند نشاسته سیب زمینی از لحاظ پلیمری دارای بیشترین خاصیت است ، اما در ایران از نـشاسته ذرت بیشتر استفاده می شود .

در استفاده از این ظروف هیچ محدودیتی وجو د ندارد و تمام انواع ظروفی که بـا پلاسـتیک هـای معمـول ساخته می شوند با پلیمرهای گیاهی هم قابل تولید است .


فرآیند اجرای این طرح توجیهی گرانول گیاهی خوراکی

فرایند تولید این پلیمر ها شامل سه مرحله اطلاح نشاسته ذرت ( سیب زمینی و گندم ) ، افزودن مواد کمکی و اکستروژن یا تهیه آمیزه نهایی می باشد .

در مرحله نخست نشاسته گونه خوراکی توسط گروه های استری کننده واکنش داده شده و تغییر ماهیت هیدروفیلی به هیدرونوبی نشاسته صورت می پذیرد .

در مرحله بعد ، به نشاسته اصلاح شده مواد افزودنی مانند موم عسل ، اسید های چرب گیاهی و غیره جهت ارتقای خواص فیزیکی پلیمر چون براقیت ، نرمی و مقاومت گرمایی اضافه می گردد .

پس از اختلاط در مخلوط کن های گرمایی ویژه ، این مواد به بخش اکستروژن منتقل می شوند .

در مرحله نهایی نیز آمیزه تهیه شده به صورت آمیزه ای یکنواخت به صورت گرانول تهیه شده و پس از رطوبت گیری ( گاز گیری ) آماده استفاده در فرآیند های مختلف می گردد .

گرانول های تهیه شده ، پس از طی مراحل فوق وارد یک دستگاه اکسترودر با طراحی سیلندر و مارپیچ مختص پلیمر های گیاهی شده و پس از خروج از دای T شکل به صورت ورق وارد کلندر می گردد .

در کلندر ضخامت ورق ها تنظیم شده و پس از پرس شدن و کاهش دما به صورت رول جمع آوری می شود .

رول ورق گیاهی با عرض مناسب بسته بندی و آماده ارسال به بخش ترموفرمینگ یا تولید انواع ظروف بسته بندی می شود .

در بخش ترموفرمینگ نیز ورق ها با ضخامت پهنای معین وارد دستگاه ترموفرمینگ شده و پس از پیش گرم شدن در دمای 80 درجه سانتی گراد به شکل محصول نهایی در می آید .

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی گرانول گیاهی خوراکی
 • سپراتور گلوتن
 • سپراتور تغلیظ گلوتن
 • جرم سیلکون
 • انواع قالب
 • بند اسکرین
 • بند اسکرین ثقلی
 • ماشین خشک کن لوله ای
 • دجرمینیتور
 • پین میل
 • هیدروسیکلون
 • وکیوم فیلتر
 • وکیوم فیلتر پارچه جدا
 • ماشین خشک کن نشاسته

دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید گرانول گیاهی خوراکی

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.