جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Microwave

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید ماکروفر سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید ماکروفر را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

ماکروفر ازجمله دستگاه هایی می باشد ، که در اکثر منازل و رستوران ها جهت طبخ غذاهای مختلف و همچنین گرم نمودن غذاها مورد استفاده قرار می گیرد .

 


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ماکروفر


 

مایکروفر امروزه در بسیاری از خانه ها و رستورانها استفاده می گـردد . پخـت و گـرم کـردن غـذا بـا دستگاه های مایکروفر که بسیار ساده و سریع انجام می شود ، جایگزین روشهای پخت سـنتی گـشته است .

با این وجود ، ایمنی پخت غذا در مایکروفر همیشه مورد بحث بوده است . امروزه در بسیاری از خانه ها و رستورانها ، پخت و گرم کردن غذا با دستگاه های مایکروفر کـه بـسیار ساده و سریع انجام می شود ، جایگزین روشهای پخت سنتی گشته است .

با این وجود ، ایمنی پخـت غذا در مایکروفر همیشه مورد بحث بوده است . اشعه های مایکروویو ، امواج رادیویی با فرکانس بـسیار بالا (450 ، 2MHz ) هستند که در مسیر مـستقیم حرکـت مـی کننـد .

ظـروف فلـزی ، اشـعه هـای مایکروویو را به طور کامل منعکس می کنند ولی ظروف پلاستیکی و شیشه ای ایـن اشـعه هـا را از خود عبور می دهند . غذا ، انرژی اشعه مایکروویو را بـه خـود جـذب مـی کند ، سـپس مولکول هـای آب موجود در آن ، به سرعت به تحرک و لرزش در می آیند که این لرزش گرما تولید می کند و باعـث پخت غذا می شود .

تاثیر مایکروفر بر کیفیت غذا

از آنجایی که زمان مواجهه غذا با آب و دمای بالا در مایکرووفر در مقایسه با روشهای پخت معمـولی کمتر است ، از دست دهی ویتامینها و مینرالها نیز در آن کمتر است . به خصوص ویتامینهای محلول در آب همچون ویتامین C و B1 که به حرارت بسیار حـساس هـستند در مـایکروفر بیـشتر حفـظ می شوند .

مایکرووفر این برتری را نسبت به جوشاندن دارد که نشت ویتامینها به درون آب پخت را به حداقل میرساند و از این نظر شبیه به بخارپز کردن است . مطالعه ای که در سـال 2003 انجـام شـد حاکی از آن بود که در مایکروفر از دست رفتن ترکیبات محلول آنتی اکسیدانی فنولیـک نـسبت بـه سایر روشهای پخت بیشتر است ، اما اینکه این ترکیبات فنولیک چه نقشی در تغذیه انسان دارند ، خود سوال است .

از مزیتهای مایکروفر این است که ترکیب پروتئینی غذا در آن نسبت بـه سـایر روشـهای پخت بیشتر حفظ میشود . گوشت پخته شده با مایکروفر ، از کیفیت بالاتری برخوردار است ، زیـرا بـا اکسیداسیون کمتری همراه است . از آنجایی که حرارت در مایکرووفر ملایم تراست ، واکنش قهـوه ای شدن هم درآن به طور مشهود کمتر است .

تاثیر اشعه مایکروویو در سلامت انسان

مطالعات اخیر توکسیسیتی و کارسینوژنسیتی اشعه های مایکروویو را رد کرده انـد . بـا ایـن وجـود ، ایمنی اشعه مایکروویو برای سلامت انسان مورد بحث است . این که آیا اشعه مایکروویو می تواند باعـث ایجاد ترکیبات سرطانزا در غذا گردد یـا نـه توسـط کمیتـه تخصـصی National Health and Medical Research Council مورد مطالعه قرار گرفت و تایید نشد .

با این حال ، اشعه مـا یکروویو مـی توانـد بـه همان طریق که غذا را گرم می کند ، بافتهای بدن را نیز گرم کنـد . مواجهـه بـا مقـدار بـالای اشـعه مایکروویو ، می تواند باعث سوختگی دردناک شود . عدسی چشم به خصوص به حرارت زیاد حـساس است و مواجهه زیاد با اشعه های مایکروویو میتواند باعث کاتاراکت شود . مواجهه تصادفی بـا مقـادیر بسیار بالای اشعه مایکروویو میتواند باعث تغییر یا از بین رفتن اسپرم شده و نازایی موقت ایجاد کند .

این مواجهه در صورتی میتواند رخ دهد که اشعه از درون دستگاه به بیرون نفوذ کند ، یعنی هنگـامی که درب آن به طور ایمن وکامل بسته نشده است یا sealآن خراب یا کهنه یا جرم گرفته باشد . بـه این خاطر محفظه داخل مایکروویو را باید هر از چند گاه یکبار با آب و ماده شوینده ملایم شـست و شو کرد .

باید به خاطر داشت که تولید اشعه های مایکروویو با قطـع شـدن بـرق آن بـه طـور کامـل متوقف میشود و این اشعه ها در غذا نیز باقی نمی مانند و هرگز غذا را رادیواکتیو نمی کنند . بیمارانی که از pacemaker استفاده می کنند در استفاده از مایکروفر باید محتاط باشند زیرا امواج مایکروویو به خصوص در مایکروفرهای قدیمی ، میتوانند با سیگنالهای pacemaker تداخل کنند .

نکته هایی در استفاده از مایکروفر:

از ظروف و تابه های فلزی در مایکروفر استفاده نشود .

ظروف چینی که دارای حاشیه طلاکوب و براق می باشند ، ظرف مناسـبی بـرای پخـت نیـست . همواره از ظروف چینی نشکن و مقاوم با دما Pirex که دارای رنگ شفاف می باشـد بایـد اسـتفاده نمود .

* غذا زمانی بطور کامل پخته شده که کف ظرف در قسمت وسط گرم شده باشد .

* غذای کمتر می بایست به مدت کمتری پخته شود . زمانی که غذا در ظـرف حـدود 5 سـانتی متـر قطر را اشغال کرده باید مدت زمان کمتری پخته شود چرا که نفوذ گرما از اطراف غذا سریعتر انجام می شود .

* برای جلوگیری از خشک شدن غذا ، در زمان پخت و یا گرم کردن غذا ، ظرف را با درپوش منفذدار باید پوشاند .

* در پخت مایکروفر باید مقدار کمتری نمک و ادویه استفاده نمود ، چـرا کـه موجـب از دسـت دادن رطوبت و سفت شدن غذا می شود . می توان نمک را در مراحل پایانی پخت اضافه کرد .

* در پخت مایکروفر از مقدارکمتری آب استفاده تا پخت سریعتر انجام شود .

* منافذ خروجی گرمای مایکروفر را باید پوشانده شود تا به دستگاه آسیب نرسد . بـر روی دسـتگاه مایکروفر نبایست چیزی گذارده شود و فاصله مناسبی در پشت و اطراف دستگاه جهت خنک شـدن قطعات دستگاه حفظ نمود .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید ماکروفر


 

روش های اندازه گیری عملکرد اجاق های ریزموج برای مصارف خانگی و مشابه ( استاندارد 5026)

BSEN

60705: 1995

IEC 705: 1988

Methods of

Measuring the performance of household electrical appliances

Part 15. Microwave cooking appliances

 


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده ماکروفر


 

کشورهای عمده تولیدکننده این محصول کره جنوبی ، ژاپن ، هندوسـتان ، آلمـان و ایـالات متحـده و مصرف کنندگان عمده کشورهای آمریکا ، ژاپن ، کره جنوبی و هندوستان می باشند .

شرایط واردات ماکروفر

مطابق کتابچه " مقررات صادرات و واردات " که هـر سـاله توسـط وزارت بازرگـانی براسـاس آخـرین تصویب نامه هیأت وزیران منتشر می شود ، شرایط ویژه ای جهت واردات این محصول لحـاظ نـشده است و بازرگانان و تجار می توانند با پرداخت 15% حقـوق ورودی نـسبت بـه واردات ایـن محـصول اقدام نمایند .

شرایط صادرات ماکروفر

با توجه به اینکه واحد تولیدی مشابهی در کشور وجود ندارد ، راجع بـه شـرایط صـادرات بـه وضـوح نمی توان اظهار نظر نمود ، ولی چنانچه واحد تولیدی در کشور در این زمینه احداث شود که کیفیت محصول قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی باشد ، امکـان صـادرات بـه کـشورهای آسـیای میانـه ، عراق ، افغانستان و پاکستان وجود دارد .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ماکروفر

 

اهمیت استراتژیک دستگاه های پخت نوری در دنیای امروز به صورت زیر می باشد :

الف- کاهش زمان آشپزی به یک چهارم :

فرنوری ( سولار دام ) از حرارت تابشی برخوردار است که به سرعت انرژی خود را به یک شیء انتقال می دهد و اثر میزان جذب اشعه ی مادون قرمز آن بالاتر از سیستمهای گرم کننده ی معمولی می باشد . برخلاف فرهای معمولی ، حفرهی داخلی فر نوری به صورت دایرهای طراحی شده .

این حفره ی مدور موجب می شود تا حرارت به طور یکنواخت به غذا برسد . ساختمان این فر با انعکاس بالای نور و گرم کن توربو این امکان را فراهم می آورد تا غذا در آن 4 برابر سریع تر از فرهای متداول طبخ گردد .

به طور مثال طبخ یک بره ی کبابی در فرهای معمولی 140 دقیقه و در فر نوری تنها 35 دقیقه به طول می انجامد یا زمان لازم برای طبخ سیب زمینی در فرهای معمولی 60 دقیقه و در فر نوری 17 دقیقه است . بدین ترتیب در زمان صرفه جویی می شود .

ب ) 50 درصد صرفه جویی در انرژی با فر نوری :

بهره گیری از سیستم نوین ( حرارت تابشی ) علاوه بر کاهش زمان آشپزی سبب صرفه جویی در مصرف انرژی تا حدود 50 درصد نسبت به فرهای معمولی ، می شود . به عنوان مثال برای سرخ کردن یک کباب بره با فرهای معمولی حدود 6/2 کیلووات در ساعت و در فرهای نوری تنها 3/1 کیلو وات در ساعت انرژی مصرف می گردد .

ج ) افزایش فضای داخل مایکروویو :

در برخی از مدلها ، محفظه داخلی مایکروویو به شکل مقعر است . این موضوع باعث می شود که اندازه ی سینی گردان مایکروویو تا 27 درصد و حجم داخلی آن تا 60 درصد نسبت به مایکروویوهای معمولی افزایش یابد .

د ) پخت سریع و طعم بهتر غذا :

در فضای مدور مایکروویو ال جی ، گریل Haricane از گرمکن بالایی و جریان هوا از فن کانوکشن در حکم دو منبع انرژی با یکدیگر ترکیب شده و سرعت پخت را نسبت به مدل های متداول که دارای فضای چهارگوش هستند تا 30 درصد افزایش می دهند .

از سوی دیگر تسریع فرآیند پخت سبب می شود تا سطح غذا به سرعت پخته شود ولی درون آن آبدار باقی بماند و درنتیجه غذا طعم بهتری پیدا کند .

ه ) صرفه جویی در فضای آشپزخانه :

در مایکروویوهای معمولی فن کانوکشن پشت دستگاه تعبیه شده اما در مایکروویوهای ال جی با محفظه ی مدور ، این فن به کناره ی دستگاه انتقال یافته تا مایکروویو شما حجم کمتری را اشغال نماید و بر وسعت و زیبایی آشپزخانه تان بیافزاید .

و ) بخارپز :

برخی از مایکرویوهای حاوی ظرف مخصوص آب ، سینی بخارپز و SteamDom هستند . امواج حرارتی آب را به جوش آورده و بخار می کند و بدین ترتیب غذا بخارپز می شود . آشپزی بدین شیوه غذایی مقوی با طعمی لذت بخش و فوق تصور را به عمل می آورد .

ی ) برشته کردن :

ظرف مخصوص برشته کردن سطح خارجی غذا را برشته می کند و داخل آن را آبدار نگاه می دارد .

این ظرف به ویژه در تهیه ی پیتزا مورد استفاده قرار می گیرد .

ر ) جوجه گردان چندسیخ :

در مایکروویوها می توان 8 سیخ کباب و یا 2 مرغ کامل را همزمان طبخ کرد و این در حالی است که سیستم پخش حرارت به صورت یکنواخت مانع از سوختن یا خام ماندن کباب می شود .

ز ) منوی غذاهای ایرانی برای کدبانوی ایرانی :

تنها با فشردن یک دکمه مایکروویو غذای مورد علاقه افراد به طور اتوماتیک می پزد ، غذاهایی مانند فسنجان ، شله زرد ، چلوکباب ، کوکو سبزی ، حلوا و ... همه و همه به اشاره ی انگشتی مهیا می شود .

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید ماکروفر

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارایه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید ماکروفر، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool