طرح توجیهی تولید ماکروفر سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Microwave

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید ماکروفر سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید ماکروفر را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

ماکروفر ازجمله دستگاه هایی می باشد ، که در اکثر منازل و رستوران ها جهت طبخ غذاهای مختلف و همچنین گرم نمودن غذاها مورد استفاده قرار می گیرد .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ماکروفر


مایکروفر امروزه در بسیاری از خانه ها و رستورانها استفاده می گـردد . پخـت و گـرم کـردن غـذا بـا دستگاه های مایکروفر که بسیار ساده و سریع انجام می شود ، جایگزین روشهای پخت سـنتی گـشته است .

با این وجود ، ایمنی پخت غذا در مایکروفر همیشه مورد بحث بوده است . امروزه در بسیاری از خانه ها و رستورانها ، پخت و گرم کردن غذا با دستگاه های مایکروفر کـه بـسیار ساده و سریع انجام می شود ، جایگزین روشهای پخت سنتی گشته است .

با این وجود ، ایمنی پخـت غذا در مایکروفر همیشه مورد بحث بوده است . اشعه های مایکروویو ، امواج رادیویی با فرکانس بـسیار بالا (450 ، 2MHz ) هستند که در مسیر مـستقیم حرکـت مـی کننـد .

ظـروف فلـزی ، اشـعه هـای مایکروویو را به طور کامل منعکس می کنند ولی ظروف پلاستیکی و شیشه ای ایـن اشـعه هـا را از خود عبور می دهند . غذا ، انرژی اشعه مایکروویو را بـه خـود جـذب مـی کند ، سـپس مولکول هـای آب موجود در آن ، به سرعت به تحرک و لرزش در می آیند که این لرزش گرما تولید می کند و باعـث پخت غذا می شود .

تاثیر مایکروفر بر کیفیت غذا

از آنجایی که زمان مواجهه غذا با آب و دمای بالا در مایکرووفر در مقایسه با روشهای پخت معمـولی کمتر است ، از دست دهی ویتامینها و مینرالها نیز در آن کمتر است . به خصوص ویتامینهای محلول در آب همچون ویتامین C و B1 که به حرارت بسیار حـساس هـستند در مـایکروفر بیـشتر حفـظ می شوند .

مایکرووفر این برتری را نسبت به جوشاندن دارد که نشت ویتامینها به درون آب پخت را به حداقل میرساند و از این نظر شبیه به بخارپز کردن است . مطالعه ای که در سـال 2003 انجـام شـد حاکی از آن بود که در مایکروفر از دست رفتن ترکیبات محلول آنتی اکسیدانی فنولیـک نـسبت بـه سایر روشهای پخت بیشتر است ، اما اینکه این ترکیبات فنولیک چه نقشی در تغذیه انسان دارند ، خود سوال است .

از مزیتهای مایکروفر این است که ترکیب پروتئینی غذا در آن نسبت بـه سـایر روشـهای پخت بیشتر حفظ میشود . گوشت پخته شده با مایکروفر ، از کیفیت بالاتری برخوردار است ، زیـرا بـا اکسیداسیون کمتری همراه است . از آنجایی که حرارت در مایکرووفر ملایم تراست ، واکنش قهـوه ای شدن هم درآن به طور مشهود کمتر است .

تاثیر اشعه مایکروویو در سلامت انسان

مطالعات اخیر توکسیسیتی و کارسینوژنسیتی اشعه های مایکروویو را رد کرده انـد . بـا ایـن وجـود ، ایمنی اشعه مایکروویو برای سلامت انسان مورد بحث است . این که آیا اشعه مایکروویو می تواند باعـث ایجاد ترکیبات سرطانزا در غذا گردد یـا نـه توسـط کمیتـه تخصـصی National Health and Medical Research Council مورد مطالعه قرار گرفت و تایید نشد .

با این حال ، اشعه مـا یکروویو مـی توانـد بـه همان طریق که غذا را گرم می کند ، بافتهای بدن را نیز گرم کنـد . مواجهـه بـا مقـدار بـالای اشـعه مایکروویو ، می تواند باعث سوختگی دردناک شود . عدسی چشم به خصوص به حرارت زیاد حـساس است و مواجهه زیاد با اشعه های مایکروویو میتواند باعث کاتاراکت شود . مواجهه تصادفی بـا مقـادیر بسیار بالای اشعه مایکروویو میتواند باعث تغییر یا از بین رفتن اسپرم شده و نازایی موقت ایجاد کند .

این مواجهه در صورتی میتواند رخ دهد که اشعه از درون دستگاه به بیرون نفوذ کند ، یعنی هنگـامی که درب آن به طور ایمن وکامل بسته نشده است یا sealآن خراب یا کهنه یا جرم گرفته باشد . بـه این خاطر محفظه داخل مایکروویو را باید هر از چند گاه یکبار با آب و ماده شوینده ملایم شـست و شو کرد .

باید به خاطر داشت که تولید اشعه های مایکروویو با قطـع شـدن بـرق آن بـه طـور کامـل متوقف میشود و این اشعه ها در غذا نیز باقی نمی مانند و هرگز غذا را رادیواکتیو نمی کنند . بیمارانی که از pacemaker استفاده می کنند در استفاده از مایکروفر باید محتاط باشند زیرا امواج مایکروویو به خصوص در مایکروفرهای قدیمی ، میتوانند با سیگنالهای pacemaker تداخل کنند .

نکته هایی در استفاده از مایکروفر:

از ظروف و تابه های فلزی در مایکروفر استفاده نشود .

ظروف چینی که دارای حاشیه طلاکوب و براق می باشند ، ظرف مناسـبی بـرای پخـت نیـست . همواره از ظروف چینی نشکن و مقاوم با دما Pirex که دارای رنگ شفاف می باشـد بایـد اسـتفاده نمود .

* غذا زمانی بطور کامل پخته شده که کف ظرف در قسمت وسط گرم شده باشد .

* غذای کمتر می بایست به مدت کمتری پخته شود . زمانی که غذا در ظـرف حـدود 5 سـانتی متـر قطر را اشغال کرده باید مدت زمان کمتری پخته شود چرا که نفوذ گرما از اطراف غذا سریعتر انجام می شود .

* برای جلوگیری از خشک شدن غذا ، در زمان پخت و یا گرم کردن غذا ، ظرف را با درپوش منفذدار باید پوشاند .

* در پخت مایکروفر باید مقدار کمتری نمک و ادویه استفاده نمود ، چـرا کـه موجـب از دسـت دادن رطوبت و سفت شدن غذا می شود . می توان نمک را در مراحل پایانی پخت اضافه کرد .

* در پخت مایکروفر از مقدارکمتری آب استفاده تا پخت سریعتر انجام شود .

* منافذ خروجی گرمای مایکروفر را باید پوشانده شود تا به دستگاه آسیب نرسد . بـر روی دسـتگاه مایکروفر نبایست چیزی گذارده شود و فاصله مناسبی در پشت و اطراف دستگاه جهت خنک شـدن قطعات دستگاه حفظ نمود .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید ماکروفر


روش های اندازه گیری عملکرد اجاق های ریزموج برای مصارف خانگی و مشابه ( استاندارد 5026)

BSEN

60705: 1995

IEC 705: 1988

Methods of

Measuring the performance of household electrical appliances

Part 15. Microwave cooking appliances


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده ماکروفر


کشورهای عمده تولیدکننده این محصول کره جنوبی ، ژاپن ، هندوسـتان ، آلمـان و ایـالات متحـده و مصرف کنندگان عمده کشورهای آمریکا ، ژاپن ، کره جنوبی و هندوستان می باشند .

شرایط واردات ماکروفر

مطابق کتابچه " مقررات صادرات و واردات " که هـر سـاله توسـط وزارت بازرگـانی براسـاس آخـرین تصویب نامه هیأت وزیران منتشر می شود ، شرایط ویژه ای جهت واردات این محصول لحـاظ نـشده است و بازرگانان و تجار می توانند با پرداخت 15% حقـوق ورودی نـسبت بـه واردات ایـن محـصول اقدام نمایند .

شرایط صادرات ماکروفر

با توجه به اینکه واحد تولیدی مشابهی در کشور وجود ندارد ، راجع بـه شـرایط صـادرات بـه وضـوح نمی توان اظهار نظر نمود ، ولی چنانچه واحد تولیدی در کشور در این زمینه احداث شود که کیفیت محصول قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی باشد ، امکـان صـادرات بـه کـشورهای آسـیای میانـه ، عراق ، افغانستان و پاکستان وجود دارد .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ماکروفر

اهمیت استراتژیک دستگاه های پخت نوری در دنیای امروز به صورت زیر می باشد :

الف- کاهش زمان آشپزی به یک چهارم :

فرنوری ( سولار دام ) از حرارت تابشی برخوردار است که به سرعت انرژی خود را به یک شیء انتقال می دهد و اثر میزان جذب اشعه ی مادون قرمز آن بالاتر از سیستمهای گرم کننده ی معمولی می باشد . برخلاف فرهای معمولی ، حفرهی داخلی فر نوری به صورت دایرهای طراحی شده .

این حفره ی مدور موجب می شود تا حرارت به طور یکنواخت به غذا برسد . ساختمان این فر با انعکاس بالای نور و گرم کن توربو این امکان را فراهم می آورد تا غذا در آن 4 برابر سریع تر از فرهای متداول طبخ گردد .

به طور مثال طبخ یک بره ی کبابی در فرهای معمولی 140 دقیقه و در فر نوری تنها 35 دقیقه به طول می انجامد یا زمان لازم برای طبخ سیب زمینی در فرهای معمولی 60 دقیقه و در فر نوری 17 دقیقه است . بدین ترتیب در زمان صرفه جویی می شود .

ب ) 50 درصد صرفه جویی در انرژی با فر نوری :

بهره گیری از سیستم نوین ( حرارت تابشی ) علاوه بر کاهش زمان آشپزی سبب صرفه جویی در مصرف انرژی تا حدود 50 درصد نسبت به فرهای معمولی ، می شود . به عنوان مثال برای سرخ کردن یک کباب بره با فرهای معمولی حدود 6/2 کیلووات در ساعت و در فرهای نوری تنها 3/1 کیلو وات در ساعت انرژی مصرف می گردد .

ج ) افزایش فضای داخل مایکروویو :

در برخی از مدلها ، محفظه داخلی مایکروویو به شکل مقعر است . این موضوع باعث می شود که اندازه ی سینی گردان مایکروویو تا 27 درصد و حجم داخلی آن تا 60 درصد نسبت به مایکروویوهای معمولی افزایش یابد .

د ) پخت سریع و طعم بهتر غذا :

در فضای مدور مایکروویو ال جی ، گریل Haricane از گرمکن بالایی و جریان هوا از فن کانوکشن در حکم دو منبع انرژی با یکدیگر ترکیب شده و سرعت پخت را نسبت به مدل های متداول که دارای فضای چهارگوش هستند تا 30 درصد افزایش می دهند .

از سوی دیگر تسریع فرآیند پخت سبب می شود تا سطح غذا به سرعت پخته شود ولی درون آن آبدار باقی بماند و درنتیجه غذا طعم بهتری پیدا کند .

ه ) صرفه جویی در فضای آشپزخانه :

در مایکروویوهای معمولی فن کانوکشن پشت دستگاه تعبیه شده اما در مایکروویوهای ال جی با محفظه ی مدور ، این فن به کناره ی دستگاه انتقال یافته تا مایکروویو شما حجم کمتری را اشغال نماید و بر وسعت و زیبایی آشپزخانه تان بیافزاید .

و ) بخارپز :

برخی از مایکرویوهای حاوی ظرف مخصوص آب ، سینی بخارپز و SteamDom هستند . امواج حرارتی آب را به جوش آورده و بخار می کند و بدین ترتیب غذا بخارپز می شود . آشپزی بدین شیوه غذایی مقوی با طعمی لذت بخش و فوق تصور را به عمل می آورد .

ی ) برشته کردن :

ظرف مخصوص برشته کردن سطح خارجی غذا را برشته می کند و داخل آن را آبدار نگاه می دارد .

این ظرف به ویژه در تهیه ی پیتزا مورد استفاده قرار می گیرد .

ر ) جوجه گردان چندسیخ :

در مایکروویوها می توان 8 سیخ کباب و یا 2 مرغ کامل را همزمان طبخ کرد و این در حالی است که سیستم پخش حرارت به صورت یکنواخت مانع از سوختن یا خام ماندن کباب می شود .

ز ) منوی غذاهای ایرانی برای کدبانوی ایرانی :

تنها با فشردن یک دکمه مایکروویو غذای مورد علاقه افراد به طور اتوماتیک می پزد ، غذاهایی مانند فسنجان ، شله زرد ، چلوکباب ، کوکو سبزی ، حلوا و ... همه و همه به اشاره ی انگشتی مهیا می شود .

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید ماکروفر

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.