طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Sandblast shotgun

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید گریپ یا ساچمه سند بلاست سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید گریپ یا ساچمه سند بلاست را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

گریپ ها به عنوان قطعات اصلی در دستگاه های شات بلاست استفاده می شوند . شات بلاست نیز عموما در كارهای صنعتی و قطعات با تیراژ بالا و نیز در سطوح مسطح وسـیع ماننـد بدنـه كشتی ها و كف سالن ها و در موارد كمی نیز در كارهای تزئینی - كهنه كاری و قـا لبـسازی مـورد اسـتفاده قرار می گیرد .

 


نکاتی درباره گریپ | ساچمه سند بلاست


 

این قطعات بـه عنـوان قطعات اصلی در عملیات شات بلاست مورد استفاده قرار می گیرند . ساچمه های شات بلاست در اندازه های مختلف تولید و به بازار عرضه می گردند . انـدازه دانـه هـای شات بلاست تابع نوع و ابعاد موارد كاربرد دانه ها درعملیات شات بلاست می باشد . لذا در حالت كلی باید گفت كه ساچمه های فولادی شات بلاست از سایز دو دهم میلیمتر الی سه میلیمتر تولید و به بـازارعرضه می گردند .

نگاهی بر روش كار دستگاه های شات بلاست :

در این دستگاه ها ساچمه های فولادی ( شات - shot ) پس از وارد شدن به توربین هـای گریـز از مركـز دستگاه شتاب گرفته و بر روی سطح قطعه پاشیده می شوند ، كه در اثر این برخوردهای پرسرعت و متـوالی ساچمه ها ، عملیات شاتینگ در این دستگاه ها انجام می پذیرد .

شات بلاست عموما در كارهای صنعتی و قطعات با تیراژ بالا و نیز در سطوح مسطح وسـیع ماننـد بدنـه كشتی ها و كف سالن ها و در موارد كمی نیز در كارهای تزئینی - كهنه كاری و قـا لبـسازی مـورد اسـتفاده قرار می گیرد .

با استفاده از دستگاه های شات بلاست می توان عملیات مختلف زنگ زدایی ، ماسه زدایی ، رنگ بـرداری ، زبر كردن سطح قطعات و غیره را با دقت و سطح عملیاتی بسیار بالا انجام داد .

در نگاه كلی شاید بتوان در تعریف دیگر شات بلاست ، آن را نوعی سنباده زنی خشن نام بـرد ، كـه در آن ساچمه ها به جای مواد سیلیكونی روی سنباده عمل می كنند . در عملیات سنباده زنـی معمـولی ، قطعـه كار ثابت بوده و سمباده بوسیله دست یا ماشین روی قطعه كار كشیده می شود ، این عمل سـبب ایجـاد سایش بین سطح قطعه كار و مواد ساینده روی سنباده می گردد .

لذا هر چـه ایـن تمـاس بیـشتر باشد ، سایش بوجود آمده بیشتر شده و حجم و سرعت عملیات مورد انتظار افزایش پیدا می نماید .
شیوه كار شات بلاست نیز همانند سنباده زنی است ، با این تفاوت كه به منظور كسب بهره وری و سرعت عمل بالا ، قطعات ساچمه كه در واقع كار همان مواد ساینده روی سنباده را انجام می دهند ، بـا سـرعت روی قطعه كار پاشیده می شود ، كه این امر سبب ایجاد سایش بـا سـطح كـار و در نهایـت انجـام عمـل سنباده زنی با سرعت بالا می گردد .

 


شرایط صادرات و واردات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست


با مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیری شده اسـت كـه هـر چنـد كالای مورد بررسی فاقد تعرفه گمركی مشخصی می باشد ، لیكن با مقایسه آن با كالاهای مـشابه مانند سایر انواع ساچمه ها ، می توان گفت كه شرایط خاصی برای واردات گریپ وجود نـدارد و بـه نظـر مـی رسد كه حقوق گمركی این كالا نیز 20 درصد باشد . لذا با پرداخت حقوق ورودی امكـان واردات وجـود داشته و مشكل خاصی در این باب مشاهده نمی گردد .

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، به نظر نمی رسد كـه بـرای صـادرات محـصولات تولیـدی طـرح شرایط و محدودیت خاصی وجود داشته باشد .

 


استاندارد های قابل توجه جهت اجرای طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست


استانداردهای ملی :

محصول مورد مطالعه ، ساچمه یا گریپ برای دستگاه های شات بلاست است . لذا با مراجعه بر فهرسـت استانداردهای ملی موسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران ، شـماره اسـتانداردهای خاصـی بـرای محصولات مورد بررسی مشاهده نشده است .

استانداردهای جهانی :

استاندارد جهانی 11125 ISO در ارتباط با محصول مورد بررسی است .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست


گریپ ( ساچمه شات بلاست ) قطعاتی هستند ، كه در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند . ذیـلا به برخی از این موارد اشاره شده است .

زنگ زدایی - ماسه زدایی و رنگ برداری سطوح داخلی و خارجی قطعات .

لایه برداری از سطوح انواع قطعات فورج شده .

زبر كردن سطوح قطعات ( با استفاده از گریت - grit ) جهت بهینه انجام شدن عملیات لعابكاری و تفلون كاری برای ماندگاری و كیفیت یهتر .

آماده كردن سطوح قطعات جهت انجام انواع آبكاری های صنعتی - تزئینی یا رنگ .

مات كاری - تمیز كاری و آماده كردن قطعات (شاتینگ - shoting )

 


بررسی کالاهای جایگزین گریپ | ساچمه سند بلاست


ساچمه ها یا همان گریپ كه محصولات مورد برر سی طرح حاضـر مـی باشـند ، دارای مشخـصات فنی مخصوص به خود بوده و لذا نمی توان كالای جایگزین برای آن ها معرفی كـرد . البتـه شـاید در مـواردی سیلیس سند بلاست را بتوان به عنوان كالای جایگزین معرفی كرد ، ولی در مجموع قدرت این جـایگزینی پائین می باشد.

در واقع گریپ یا ساچمه شات بلاست قطعاتی هستند ، كه در سطح گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار مـی گیرند و لذا جایگاه مخصوص خود را در صنایع مختلف دارند و بـه جرئـت مـی تـوان گفـت كـه كـالای جایگزینی برای آن ها نیز وجود ندارد .

 


کشور های عمده تولیدکننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست


محصول مورد بررسی در ردیف قطعات صنعتی طبقه بندی مـی گردد و لـذا تولیـد آن در كـشورهای صنعتی جهان از مقدار و تنوع بیشتری نسبت بـه سـایر كـشورهای جهـان برخـوردار مـی باشـد . ذیـلا كشورهای عمده تولید كننده معرفی شده است :

آمریكا

چین

انگلستان

هند

اسپانیا

روسیه

آلمان

اكراین

قزاقزستان

 


فرایند تولید گریپ | ساچمه سند بلاست

روش اول : ماشینكاری

در این روش كه برای تولید ساچمه های ریز و دقیق مورد استفاده قرار می گیرد ، فرایند تولید به شـرح زیر انجام می گیرد .

مرحله نخست در تولید ساچمه ها ، شكلدهی سـرد یـا گـرم اسـت . ( cold or hot forming operation ) مفتولی از فلز به قطر تقریبی ساچمه مورد نظر وارد دستگاه كله زنـی ویـژه ای (heading machine ) شـده كه در هر طرف خود یك حفره نیمكروی دارد . در یك ضربه ناگهانی - چیزی شبیه آهنگری یـا فـورج – قطعه ای از این مفتول جدا شده و به صورت یك كره پلیسه دار در می آید . ( مانند حلقه ای كه سیاره كیوان را احاطه كرده است .

در مرحله بعد ، قطعه كروی شكل وارد دستگاهی شده تا پلیسه ها را از آن جدا كند . این دسـتگاه مـاده را بین دو صفحه فولادی بسیار سخت شده به نام rill plates غلت می دهد . یكی از این صفحات ثابت بوده و دیگری می چرخد . بر روی این صفحات شیارهایی به صورت دایره ماشینكاری شده كه گلوله هـای كـروی را در یك مسیر دایروی هدایت می كند .

یكی از این صفحات فولادی قسمتی جدا شده است ؛ این قـسمت جایی است كه گلوله ها به آن وارد و از آن خارج می شوند . زمانی كه دسـتگاه در حـال راه انـدازی اسـت ، تمامی شیارها كاملاً از گلوله پر می شوند .

وقتی یك گلوله مسیر خود را طی كرد ، از شیار خارج شـده وارد محوطه خالی شده ، اندكی بعد درون شیار دیگری وارد می شود . با كنترل كردن فرآیند بـه گونـه ای كـه گلوله ها در هر مرحله وارد شیار متفاوتی شوند ، می توان مطمئن بود كه اندازه تمامی آن ها در پایان فرآیند تولید ساچمه یكسان خواهد بود ، هر چند كه بین شیارها تفاوت اندكی از نظـر ویژگی هـای هندسـی وجـود داشته باشد .

متغیرهایی كه در این فرآیند موثرند عبارتند از فشاری كه دو صفحه را به هم می فشارد ، سرعت چرخش صفحه دوار و مدت زمانی كه گلوله ها درون دستگاه باقی می مانند . با تنظیم دقیق این متغیرهـا مـی تـوان ساچمه هایی با اندازه دقیق تولید كرد .

هنگامی كه گلوله ها مسیر خود را طی می كنند ، می چرخند و می غلتند ، سطوح خشن و پلیـسه هـا از میـان رفته و گلوله ها فشرده شده به صورت كروی در می آیند . ( مانند زمانی كه گلوله ای از خمیر را در دسـت به صورت كره در می آوریم .) این فرآیند فشرده كردن گلوله ها، فلز را فشرده و سخت می كند . از آنجایی كه گلوله ها از فلز هستند ، در حین كار گرمای بسیار زیادی تولید می شود ؛ بنابراین بر سطح گلوله ها و نیـز صفحه ها آب می پاشند .

پس از این فرآیند ، گلوله ها تحت عملیات حرارتی قرار داده می شوند . این كار گلوله ها را سخت می كند ، اما در عـین حـال اندازه آن ها را نیز تغییر می دهد . از آنجایی كه اندازه ساچمه ها بایستی دقیق باشد - تا چند میلیـونیم ایـنچ در كاربردهای دقیق - چند مرحله دیگر هم لازم است .

در ادامه گلوله ها وارد مرحله سایش می شوند . در این مرحله دستگاه مشابه دستگاه پیشین به كار مـی رود ، با این تفاوت كه ماده خنك كننده حاوی مواد ساینده است . گلوله ها بازهم در مـسیر دایـروی شـكل بـه حركت در آمده و ساییده و در عین حال مجدداً فـشرده شـده و بـه شـكل نهـایی خـود در مـی آینـد .

مرحله بعدی ، پرداخت نهایی است . در این مرحله بـاز هـم از دسـتگاهی شـبیه مراحـل پیـشین اسـتفاده می شود ، با این تفاوت كه صفحه های استفاده شده از مواد نرم تری ساخته شده و دستگاه نیز فشار كمتـری به صفحات وارد می كند . به علاوه از خمیر صیقلی دهنده به جای مواد ساینده استفاده مـی شـود . در ایـن مرحله بدون اینكه ماده بیشتری از گلوله ها جدا شود ، گلوله سطح هموار و درخشانی پیدا می كند .

مرحله پایانی مرحله بررسی ( inspection ) است . در این مرحله ساچمه ها بـا دسـتگاه های بـسیار دقیقـی كنترل می شوند ، كه مشخص شود آیا ساچمه ها دقت لازم را داشـته و در محـدوده تلرانـسی مجـاز قـراردارند یا خیر .

برای نمونه انجمن تولیـد یاتاقان هـای لغزشـی بـدون اصـطكاك ( AFBMA ) مجموعـه ای از گریدها ( Grades )برای یاتاقان های لغزشی دارد . درگرید سوم ، ساچمه بایستی گلوله ای كروی در محـدوده3 میلیونیم اینچ و قطر آن در محدوده 30 میلیونیم اینچ دقت داشته باشد و این به ایـن معناسـت بـرای یك ساچمه گرید 3 به قطر یك چهارم اینچ ، قطر بایستی در محدوده بین 0,24997 و 0,25003 ایـنچ و تفاوت بین كوچكترین و بزرگترین قطر آن حداكثر 3 میلیونیم اینچ باشد .

روش دوم : روش gravity

این روش كه تحت نام گرانیتی نامیده می شود ، مخصوص تولید ساچمه هایی با دقت پائین می باشد ، كه در آن محصولات برای انجام شات بلاست اولیه یا خشن كاری مورد استفاده قرار می گیـرد . روش كـار در فرایند تولید گراویتی یا همان گرانشی به این صورت است ، كه مذاب فلز بـه صـورت قطعـه قطعـه از یك ارتفاع مشخص در داخل حوضچه آب انداخته می شود . تحت این روش قطعه با شكل كروی تولیـد شده و در داخل آب بلافاصله سرد می گردد . با انجام پولیش روی قطعات ، ساچمه با ابعـاد لازم تولیـد می گردد .

 


ماشین آلات خط تولید گریپ | ساچمه سند بلاست

- دستگاه كله زنی

- ماشین پلیسه گیر ساچمه

- كوره عملیات حرارتی

- پاتیل ذوب

- تجهیزات كامل ریختگری در آب

 

دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید گریپ یا ساچمه سند بلاست

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی بانکی با کامفار

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

:: دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.